Självskattad god hälsa efter utbildningsnivå och kön


(Klicka på bilden för att se den i större format)

Figuren visar andel män och kvinnor i Gävleborgs län som skattat sin hälsa som god i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor år 2014, fördelat efter utbildningsnivå.

Bland kvinnor finns en statistiskt säkerställd lägre andel som skattat sin hälsa som god bland de med kort utbildning, jämfört med de som har lång utbildning (se *-markering) Uppgifterna är åldersstandardiserade.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Samhällsmedicin Region Gävleborg, Hälsa på lika villkor 2014.

För mer information se vår sida om den nationella folkhälsoenkäten samt de framtagna spridningstabeller som presenterar resultatet för denna indikator (självskattad god hälsa) samt för en stor uppsättning andra indikatorer över befolkningens hälsa fördelat över utbildningsnivå, ålder, yrke etc. för. I dessa spridningstabeller presenteras förutom andelen (procent) också 95 procent konfidensintervall samt det beräknade antalet i befolkningen för respektive region.