Självskattad god hälsa bland kvinnor - 2014


(Klicka på bilden för att se den i större format)

Figuren visar andel kvinnor i respektive kommun, Gävleborgs län, samt riket som skattat sin hälsa som god i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor år 2014. Uppgifterna är åldersstandardiserade.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Samhällsmedicin Region Gävleborg, Hälsa på lika villkor 2014.

För mer information se vår sida om den nationella folkhälsoenkäten samt de framtagna kommuntabeller som presenterar resultatet och förändring över de senaste tio åren för denna indikator (självskattad god hälsa) samt för en stor uppsättning andra indikatorer över befolkningens hälsa. I dessa kommuntabeller presenteras förutom andelen (procent) också 95 procent konfidensintervall samt det beräknade antalet i befolkningen för respektive region.