Planeringsunderlag för tandvården

Samhällsmedicin vid Centrum för kunskapsstyrning, Region Gävleborg har tagit fram ett planeringsunderlag för tandvården i Gävleborgs län. Planeringsunderlaget avser att ge en bild av tandhälsan i länet och lyfter flera olika dimensioner av tandhälsa och tandvård. Jämförelser görs med riket och övriga län, samt mellan länets tio kommuner.

Ett särskilt fokus läggs på barnens tandhälsa. Fördelningen av tandhälsa mellan olika befolkningsgrupper: per kön, ålder, socioekonomisk position, utbildningsnivå och födelseland har särskilt lyfts, eftersom såväl tandvårdslagen som Region Gävleborgs tandvårdsavtal tydligt uttrycker att olikheter i tandhälsa ska bemötas.

Kontakt

Emma Mårtensson
Utredare/folkhälsoutvecklare
emma.martensson@regiongavleborg.se
026-531181, 072-2038141