Miljöhälsorapport Gävle Dala

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017 ger en bild av hur befolkningen uppfattar att olika miljöfaktorer påverkar deras hälsa.

Rapporten beskriver även aktuellt kunskapsläge vad gäller exponering och förekomst av faktorer i miljön, hälsoeffekter och risker vid exponering samt belyser skillnader mellan grupper såsom kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet. Den huvudsakliga slutsatsen är, i likhet med den nationella rapporten, att exponeringen för många miljöfaktorer inte minskar och att det finns ojämlikheter i befolkningen både när det gäller exponering och besvär.  

Kunskapsutvecklingen på området miljöhälsa tydliggör vikten av helhetssyn - systemsyn -i social och fysisk samhällsplanering för att möjliggöra en integrering av miljömål, folkhälsomål, ekonomiska mål och andra angelägna samhällsmål. Det är också en sådan helhetssyn som karakteriserar de globala målen i Agenda 2030 och som understryker behovet av tvärsektoriella och tvärprofessionella ansatser för att lösa den problematik som behandlas i denna rapport.

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017 är resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna samt Region Gävleborg och Landstinget Dalarna.