Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län

Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län - ett diskussionsunderlag om skillnader i hälsa mellan personer födda i Sverige och personer födda utanför Sverige

En allt större andel av befolkningen i Sverige består av människor med utländsk bakgrund. Flera rapporter har pekat på att migranters hälsa ofta, och i många hänseenden, skiljer sig från hälsan i övriga befolkningen. Det finns tydliga kopplingar mellan hälsa och integration. Detta material syftar till att användas som ett diskussionsunderlag vid diskussioner om befolkningens hälsa samt diskussioner om integration och integrationsarbete. Fokus i diskussionsunderlaget ligger dels i den egna självskattade hälsan, och dels på några särskilt viktiga förutsättningar för hälsa, vad som brukar kallas hälsans bestämningsfaktorer: delaktighet, livsvillkor och trygghet, allt utifrån individens födelseland och kön.

Diskussionsunderlaget inleds med en teoretisk genomgång av ett antal orsaksförklaringar till hälsa och hälsoutfall bland människor som flyttat/flytt till ett annat land. Därefter följer en presentation av det självskattade hälsoläget och några inslag om livsvillkor för människor i Gävleborgs län år 2014 fördelat efter födelseregion.

Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län (pdf)

Kontaktperson

Johan Frisk
Utredare
johan.frisk@regiongavleborg.se

026-53 14 73, 072-502 19 33