Kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborg

Samhällsmedicin har haft det samordnande ansvaret för att följa upp och utvärdera kommunaliseringen av hemsjukvården efter ändringen av huvudmannaskap, på uppdrag av Projektledningsgruppen för kommunaliseringen av hemsjukvården. 

Målen med kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län var att:

  • Ansvarsgränser blir enkla att beskriva, förstå och tillämpa både ur patient/brukarsynvinkel och ur organisatorisk synvinkel.
  • Förutsättningarna för att åstadkomma bättre kontinuitet med färre utförare runt varje patient/brukare ökar.
  • Förutsättningarna för smidigare planering av vård och omsorg utförd med helhetssyn ökar.
  • Förutsättningarna för att kunna ge vård med högre patientsäkerhet ökar.
  • På organisatorisk nivå ökar förutsättningarna för effektivare resursanvändning.
  • På nationell nivå blir huvudmannaskapet för hemsjukvård i ordinärt boende mer enhetligt.

Syftet med utvärderingen var att undersöka i vilken utsträckning patienter, medarbetare samt organisation/ledning upplever att målen uppnåtts. Som bas för utvärderingen användes löpande verksamhetsnära statistik, en webenkätsundersökning riktad till medarbetare inom hemsjukvården i kommunerna och landstinget samt intervjuer med hemsjukvårdschefer, hemtjänstchefer, hälsocentralschefer och patienter. 

Utvärderingen delrapporterades februari 2014 och slutrapporten presenterades inför halvårsskiftet 2015.

Kontaktperson

Katarina Lundin
Utredare
katarina.lundin@regiongavleborg.se
026-15 50 22, 072-571 54 10

Fler länkar

Slutrapport: Slutrapport - utvärdering - kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborg

Seminarium: Se sändning från presentationen den 21 maj.