Jämförelser – regional utveckling

Avsikten med detta kunskapsunderlag är att illustrera jämförelser avseende regional utveckling: över tid, inom länet samt länet i förhållande till riket och andra län. Detta utifrån att det regionala utvecklingsansvaret, med tillhörande uppgifter, den 1 januari 2015 tillföll nybildade Region Gävleborg.

Arton nationella politikområden och tre politiska målområden berörs av regional utveckling. Rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande över alla dessa, utan presenterar ett urval av indikatorer för regional utveckling.

Rapporten är indelad i sex kapitel utifrån ett antal samhällsutmaningar och prioriterade områden. I kapitlens olika avsnitt beskrivs länets utveckling över tid samt nuläge utifrån senast tillgängliga offentliga data. Där möjligt presenteras statistiken könsfördelat.

Rapporten är deskriptiv till sin karaktär och länets utveckling och nuläge beskrivs i nivåer och i positionsförhållande till riket och andra län. Statistiska analyser av samband mellan olika indikatorer för regional utveckling förekommer inte.

Jämförelser - regional utveckling (pdf)

Kontaktperson

Jofen Kihlström
Utredare
jofen.kihlstrom@regiongavleborg.se
026-53 13 24, 072-207 83 02