Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg 2019

Rapporten ”Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg 2019” är ett underlag i processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Rapporten ger en bild av Gävleborgs förutsättningar, utmaningar och möjligheter för hållbar regional utveckling och tillväxt utifrån fyra fokusområden;

  • Hållbara samhällen
  • En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Ett starkt och hållbart näringsliv och arbetsmarknad 
  • Stärkt kunskap och innovation

Gävleborg är ett ytmässigt stort län som gör att beroendet av hållbara transporter och infrastruktur är stort och det blir viktigt att koppla ihop länet genom ökad tillgänglighet. Förutsättningar för tillväxt och utveckling varierar också geografiskt i länet. Det gäller t.ex. befolkningstäthet och ålderssammansättning, tillgänglighet till arbetstillfällen och service samt förutsättningar för företagande och näringsliv. Att koppla samman länet och ytterligare utnyttja digitaliseringens möjligheter kan bidra till att minska dessa geografiska skillnader.

Miljö- och klimatutmaningarna är stora. Gävleborg har goda förutsättningar att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle bland annat genom produktion av förnybar energi, energieffektivisering, utveckling av bioekonomin och en konkurrenskraftig industri. Samtidigt finns utmaningar kopplat till transporter och till fortsatt omställning inom industrin. En viktig del är omställning inom transportsektorn som idag står för en stor del av utsläppen av växthusgaser.

Gävleborg har i jämförelse med riket en liten tjänstesektor (t.ex. inom handel, företagstjänster och hotell och restaurang) och en relativt stor industri. Ett bredare och mer diversifierat näringsliv skulle innebära mindre sårbarhet, eftersom olika branscher påverkas olika av konjunkturen, och en mer attraktiv arbetsmarknad för såväl kvinnor som män, genom tillgång till en bredare arbetsmarknad. Ett kunskapsdrivet, innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv behöver ta till vara på de möjligheter som digitalisering och globalisering innebär samtidigt som kompetensförsörjning är viktigt för att lyckas med det. Idag är utbildningsnivån i länet är låg och arbetslösheten hög samtidigt som många företag upplever brist på arbetskraft. Matchningen mellan arbetskraftens kompetens och arbetsmarknadens behov behöver blir bättre för att vi ska kunna nyttja den kompetens som finns på ett bättre sätt.