Folkhälsa Gävleborg

Ett diskussionsunderlag om livsvillkor och hälsa, utifrån Folkhälsoprogram 2015-2020.

Det övergripande målet för Folkhälsoprogrammet är god och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg. Målet innebär god hälsa för alla oberoende av: social position, kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. Detta ses som avgörande för hållbar utveckling i länet. Folkhälsoprogrammet har också tre prioriterade målområden: delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar, och barns och ungas uppväxtvillkor.

Syftet med detta diskussionsunderlag är att ge en bas till diskussioner utifrån Folkhälsoprogrammet och dess prioriteringar vid det fortsatta arbetet med handlingsplaner med konkreta åtgärder för god och jämlik hälsa för en hållbar utveckling i Gävleborgs län.

Folkhälsa Gävleborg - ett diskussionsunderlag om livsvillkor och hälsa (pdf)

Kontaktperson

Emma Mårtensson
Utredare/folkhälsoutvecklare
emma.martensson@regiongavleborg.se
026-531181, 072-2038141