Publikationer – Samhällsmedicin

En del av Samhällsmedicins arbeten eller arbeten där Samhällsmedicin har bidragit har sammanställts i rapporter och publikationer.

Här är några exempel på rapporter eller publikationer.

Jämlikhetsutredningen

Rapporten sammanfattar arbetet med jämlikhetsutredningen som pågått sedan 2019 och innehåller beskrivning av skillnader mellan olika befolkningsgrupper samt en sammanställning av förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa i Gävleborg.

Jämlikhetsutredningen (pdf)

Om jämlikhetsutredningen

Sociala investeringar

Rapporten är en utvärdering av Region Gävleborgs arbete med sociala investeringar. Med hjälp av intervjuer identifieras styrkor och utvecklingsområden i arbetet med sociala investeringar.

Sociala investeringar – utvärdering (pdf)

Om sociala investeringar

Covid-19

Erfarenheter och lärdomar covid-19

Rapporten beskriver delar i hanteringen av pandemin inom Region Gävleborg. Utvärderingen är bland annat baserad på intervjuer med personer från verksamheter som direkt berörts av krishanteringsarbetet och innehåller diskussioner om lärdomar inför kommande kriser.

Covid-19 – erfarenheter och lärdomar från hanteringen av covid-19 i Region Gävleborg (pdf)

Dödlighet under pandemin

Rapporten sammanfattar och beskriver den covid-relaterade dödligheten och effekten på dödligheten i Gävleborg tom första halvåret 2021.

Covid-19 – fördjupningsrapport dödlighet i Gävleborgs län under pandemin (pdf)

Information under pandemin

En befolkningsundersökning genomfördes under maj–juni 2020 för att undersöka hur invånare i länet upplever information om coronaviruset och i vilken grad de ändrat sina beteenden utifrån denna information.

Rapport om hur Gävleborgs län invånare upplever information under coronapandemin (pdf)

Regional utveckling

Regionala utvecklingsstrategin (RUS)

En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) fastställdes av Region Gävleborg i mars 2021. Rapporten ger en bild av utgångsläget och lägger grunden för uppföljning av RUS under 2020-2031 med hjälp av indikatorer kopplade till effektmålen i strategin.

Nulägesanalys Gävleborg. Nollmätning av effektmålen i regionala utvecklingsstrategin 2020–2030 (pdf)

Om arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Hållbar regional utveckling

Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg 2019 – nulägesanalys och kunskapsunderlag 2019 (pdf)

Framtidsbygget

Rapporten ger en översyn över byggprojektet Framtidsbygget som handlar om att modernisera sjukhusen i Gävle och Hudiksvall samt ett antal processer och utvecklingsarbeten som har tillkommit sedan byggprojektet startade. Rapporten utmynnar i ett antal rekommendation för den fortsatta byggprocessen.

Framtidsbygget – översyn av byggprojektet Framtidsbygget vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus (pdf)

Om Framtidsbygget

Tidigare rapporter