Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor

I dagarna får invånare i Gävleborg en enkät från Folkhälsomyndigheten i brevlådan. Om du är en av dem innebär det att du blivit slumpmässigt utvald att delta i den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor.

Den nationella folkhälsoenkäten riktar sig till personer i åldrarna 16 år och uppåt. Syftet med den är att ta reda på hur du och den övriga befolkningen mår och lever. I årets undersökning ingår också några frågor som handlar om pandemin.

Resultaten av undersökningen blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa. Det kan till exempel handla om utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, eller om att planera för framtidens hälso- och sjukvård.

För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Hur besvarar du enkäten?

Då kan du besvara enkäten på webben, adressen är www.insamling.scb.se. Du måste ha ditt användarnamn och lösenord tillhands. Du hittar det på framsidan av inbjudningsbrevet.

Om du fyller i pappersenkäten, postar du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

Frågor och svar

Om du har frågor om enkäten, hur det fungerar tekniskt, vad du gör om du tappat bort utskicket eller undrar hur resultatet används. Se Frågor och svar kring Hälsa på lika villkor på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Fakta nationella folkhälsoenkäten

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Årets undersökning består av 45 000 i det nationella urvalet och tilläggsurval från sammanlagt 12 regioner inklusive Gävleborg.

I Gävleborg är det cirka 12 000 som får enkäten och undersökningen genomförs i samarbete med länets kommuner. Urvalet i befolkningen är obundet och slumpmässigt.

Vill du veta mer om den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? Läs mer om folkhälsoenkäten på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Resultat från enkäten

Resultat från denna undersökning kommer under hösten 2022 att läggas ut på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultat från Gävleborg kommer att redovisas på denna webbplats.

Resultaten kommer också att användas i linje med Folkhälsomyndighetens uppdrag exempelvis i årlig folkhälsorapportering och uppföljning av hälsa i olika grupper.

Resultat från tidigare folkhälsoenkäter

Resultatet från tidigare folkhälsoenkäter har använts

  • till kunskapsunderlag och beslutsunderlag till politik och ledning, se beskrivningar över hälsoläget i länet och rapporten Jämlikt Gävleborg som beskriver skillnader i livsvillkor i länet och ger förslag på hur mer jämlika möjligheter i länet kan skapas
  • för att utveckla samverkan mellan verksamheter inom region, kommuner och civilsamhället i frågor som alkohol, narkotika, tobak och trygghet
  • som underlag vid trygghetsvandringar, medborgardialoger, föreläsningar och mycket mera.

Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2018

Kontakt

Johanna Alfredsson, utredare Samhällsmedicin Gävleborg, johanna.alfredsson@regiongavleborg.se, 026-15 50 24.