Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.

Våren 2018 fick cirka 12 000 Gävleborgare mellan 16-84 år en inbjudan att besvara en den nationella folkhälsoenkäten. Det är femte gången Gävleborg deltagit i undersökningen. 43 procent (5 599 Gävleborgare) har besvarat enkäten. Undersökningen är ett samarbetsprojekt med Region Gävleborg och länets kommuner.

Resultaten för Gävleborg redovisas med under resultat både kommenterat med figurer och som tabeller. Tabellerna redovisar dels förändring över tid, könsuppdelat och för respektive kommun, för länet och riket. En signifikanstestning med hjälp av 95 procent konfidensintervall genomförs mot rikets värde varje år och statistiskt säkerställda skillnader markeras med *. I ett annat tabellupplägg redovisas fördelningen 2018 i några sociodemografiska grupper. Här är uppgifterna åldersstandardiserade och ett signifikanstest genomförs mot översta nivå i respektive kategori (till exempel ålder och utbildningsnivå). Sammanfattande kommunbilder per kommun finns i särskild pdf. Resultat presenteras också under Fakta Gävleborg och kommer att presenteras i olika rapporter och sammanhang under 2019. 

Resultat

Alkohol och droger (pdf)

Tabeller alkohol och droger (pdf)

Allmänt hälsotillstånd (pdf)

Tabeller allmänt hälsotillstånd (pdf)

Ansamling levnadsvanor (pdf)

Tabeller ansamling levnadsvanor (pdf)

BMI (pdf)

Tabeller BMI (pdf)

Funktionshinder (pdf)

Tabeller funktionshinder (pdf)

Fysisk aktivitet (pdf)

Tabeller fysisk aktivitet (pdf)

Kost (pdf)

Tabeller kost (pdf)

Livsvillkor (pdf)

Tabeller livsvillkor (pdf)

Psykisk hälsa (pdf)

Tabeller psykisk hälsa (pdf)

Sjukdomar och besvär (pdf)

Tabeller sjukdomar och besvär (pdf)

Spel (pdf)

Tabeller spel (pdf)

Tobak (pdf)

Tabeller tobak (pdf)

Sammanfattande kommunbilder (pdf)

 

Teknisk rapport Gävleborg inklusive bilagor (pdf)

Fakta om nationella folkhälsoenkäten

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och var länge en årlig undersökning. Från och med 2016 genomförs undersökningen vartannat år. Undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten, SCB och Sveriges landsting och regioner. Landsting och regioner erbjuds att delta med tilläggsurval till den nationella undersökningen och 2018 valde 16 landsting och regioner att delta med tilläggsurval. Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt och vänder sig till befolkningen 16-84 år. Frågeformuläret omfattar 64 frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.

Vill du veta mer om den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? Gå då in på Folkhälsomyndighetens webb.

Mer fakta och resultat från den nationella undersökningen finns också publicerad på Folkhälsomyndighetens webbplats. Regionala resultat som presenteras på Folkhälsomyndigheten redovisas som flerårsmedelvärden och är baserade på det nationella urvalet.

Kontakt

Johanna Alfredsson, utredare Samhällsmedicin Gävleborg, johanna.alfredsson@regiongavleborg.se, 026-15 50 24.