Alkohol- och drogvaneundersökning

Uppgifter om skolelevers alkohol-, tobaks- och drogvanor samlas in regelbundet i Gävleborg. Alkohol- och drogvaneundersökningen genomförs i årskurs 9 respektive gymnasiets år 2 vart tredje år. Undersökningen gör det möjligt att följa ungas erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika över tid och är ett underlag för såväl för planering som uppföljning av det förebyggande arbetet.

Enkäter kring skolelevers erfarenhet och användning av alkohol-, droger och tobak har genomförts i årskurs 9 sedan 1996 och i gymnasiets årskurs 2 sedan 1998 i Gävleborg. Undersökningen är en totalundersökning som genomförs vart tredje år i respektive årskurs. De senaste undersökningarna genomfördes 2019 respektive 2017. Undersökningarna genomförs av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och länets tio kommuner.

Utveckling över tid och jämförelse mellan kommuner 

Samhällsmedicin bearbetar och analyserar grundmaterialet för Gävleborg. Nedan finns tabeller och diagram för ett antal nyckelvariabler. Sammanställningarna gör det möjligt att både jämföra utvecklingen över tid och att jämföra resultatet mellan kommunerna för det senaste undersökningsåret. Redovisningarna görs för respektive årskurs och är könsuppdelade när underlaget är tillräckligt stort.

Alkoholkonsumenter - andel som konsumerat alkohol någon gång.

Högkonsumenter av alkohol - andel som dricker motsvarande 16 burkar starköl i månaden eller mer.

Intensivkonsumenter av alkohol - andel som under de senaste 30 dagarna vid ett och samma tillfälle ha druckit en alkoholmängd motsvarande minst en helflaska vin (eller fyra burkar starköl eller fyra burkar blanddrycker eller sex burkar folköl eller 25 cl sprit).

Riskkonsumenter av alkohol - andel som druckit 9 (flickor) respektive 14 (pojkar) standardglas i veckan eller mer eller intensivkonsumerat 1 gång i månaden eller oftare.

Har druckit hembränt - andel som senaste 12 månaderna har druckit hembränd sprit.

Har druckit smuggelsprit - andel som senaste 12 månaderna har druckit smuggelsprit.

Debutålder alkohol, 13 år eller yngre - andel som alkoholdebuterat vid 13 år eller yngre.

Debutålder druckit sig berusad av alkohol, 13 år eller yngre - andel som druckit sig berusad av alkohol vid 13 år eller yngre.

Debutålder tobak, 13 år eller yngre - andel som tobaksdebuterat vid 13 år eller yngre.

Snusare - andel som snusar.

Snusar dagligen - andel som snusar varje dag.

Rökare - andel som röker.

Röker dagligen - andel som röker varje dag.

Använder tobak i någon form - andel som röker och/eller snusar.

Använt narkotika - andel som någon gång har använt narkotika.

Rapporter

Samhällsmedicins fördjupningsrapport 2017: Riskbeteenden i Gävleborg – En fördjupningsrapport av alkohol- och drogvaneundersökningen i årskurs 9 2017

CAN sammanställer en läns- och kommunrapport för respektive undersökning:

Läns- och kommunrapport från CAN årskurs 9 2017

Läns- och kommunrapport från CAN årskurs 2 gymnasiet 2016