Alkohol- och drogvaneundersökning

Uppgifter om skolelevers alkohol-, tobaks- och drogvanor samlas in regelbundet i Gävleborg. Alkohol- och drogvaneundersökningen genomförs i årskurs 9 respektive gymnasiets år 2 vart tredje år. Undersökningen gör det möjligt att följa ungas erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika över tid och är ett underlag för såväl för planering som uppföljning av det förebyggande arbetet.

Enkäter kring skolelevers erfarenhet och användning av alkohol-, droger och tobak har genomförts i årskurs 9 sedan 1996 och i gymnasiets årskurs 2 sedan 1998 i Gävleborg. Undersökningen är en totalundersökning som genomförs vart tredje år i respektive årskurs. De senaste undersökningarna genomfördes 2020 respektive 2019. Undersökningarna genomförs av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och länets tio kommuner.

Utveckling över tid och jämförelse mellan kommuner 

Samhällsmedicin bearbetar och analyserar grundmaterialet för Gävleborg. Klicka på länken nedan och ta del av tabeller och diagram för ett antal nyckelvariabler. Sammanställningarna gör det möjligt att både jämföra utvecklingen över tid och att jämföra resultatet mellan kommunerna för det senaste undersökningsåret. 

Resultat Skolelevers drogvanor i Gävleborg 1996-2020 (Excel).

Rapporter

Samhällsmedicins fördjupningsrapport 2019: Skolelevers drogvanor i Gävleborg 2019 - Riskbeteenden hos elever i gymnasiet år 2 (pdf) 

Samhällsmedicins fördjupningsrapport 2017: Riskbeteenden i Gävleborg – En fördjupningsrapport av alkohol- och drogvaneundersökningen i årskurs 9 2017 (pdf)

CAN sammanställer en läns- och kommunrapport för respektive undersökning:

Länsrapport från CAN årskurs 9 2020 (pdf)

Läns- och kommunrapport från CAN gymnasiet årskurs 2 2019 (pdf)

Läns- och kommunrapport från CAN årskurs 9 2017 (pdf)