Arbetsuppgifter – Samhällsmedicin

Samhällsmedicin arbetar med olika sorters metodstöd, analyser, enkäter, utvärderingar och utredningar. Ofta genomförs arbeten i samverkan och samarbete med andra aktörer inom Region Gävleborg men ibland också med aktörer utanför Region Gävleborg.

Regionövergripande analyser

  • På uppdrag av politiken och tillsammans med avdelningen för folkhälsa har Samhällsmedicin tagit fram rapporten Jämlikt Gävleborg – jämlikhetsutredningen (pdf).
  • Samhällsmedicin deltar i arbetet med indikatorer och regionövergripande analyser av de politiska målen i Region Gävleborgs års- och hållbarhetsredovisning.
  • När det gäller regional utveckling har avdelningen exempelvis bidragit med en nollmätning och en nulägesanalys inför framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och gör löpande uppföljningar av indikatorer i RUS:en.
  • Samhällsmedicin deltog under 2020 i arbetet med att sammanställa en översyn av byggprojektet Framtidsbygget.

Enkäter

Samhällsmedicin administrerar och utbildar i Region Gävleborgs upphandlade enkätsystem Webropol. Samhällsmedicin genomför också enkätundersökningar med hjälp av verktyget. Exempelvis en befolkningsundersökning på uppdrag av kommunikationsavdelningen kring information och beteendeförändring under pandemins första del.

Samhällsmedicin samordnar Region Gävleborgs arbete med nationell patientenkät, hälso- och sjukvårdsbarometern och bearbetar enkätundersökningar som genomförs av skolelevers drogvanor, uppföljning av lokala ungdomspolitiken och folkhälsoundersökningen "Hälsa på lika villkor".

Hälsoläget och befolkningsprognoser

Sedan lång tid tillbaka har Samhällsmedicin ett epidemiologiskt bevakningssystem och presenterar bland annat kommunprofiler över hälsoläget. Våren 2020 togs en rapport om dödligheten under pandemin fram som ett uppdrag åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Samhällsmedicin sammanställer också löpande prognoser över befolkningen och befolkningsutvecklingen.

Utvärdering och kunskapsstyrning

Samhällsmedicin deltar med uppföljningsstöd i arbetet med kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och har till exempel under året utvärderat Region Gävleborgs arbete med sociala investeringar.

Under 2021 genomfördes en uppföljning av Region Gävleborgs hantering av pandemin.

Statistikverksamhet

Samhällsmedicin utgör en avskild statistikverksamhet med statistiksekretess inom Region Gävleborg och samordnar ett regionalt analytikernätverk med kommunerna inom Gävleborgs län kring Supercrossdatabasen från SCB.

En del av den statistik Samhällsmedicin bearbetar finns på sidan sidan fakta Gävleborg tillsammans med länkar till andra statistiksammanställningar.