Etikprövning

Etikprövningslagen omfattar forskning på levande och avlidna personer, på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Enligt lagen får sådan forskning utföras bara om den har godkänts vid en etikprövning.

Huvudansvarig forskare ansvarar själv för att etikprövningsansökan är komplett enligt etikprövningsmyndighetens riktlinjer samt att resursintyget bifogas ansökan. Kontakta forskningsetik@regiongavleborg.se för mer information och stöd.

Forskning som utförs inom Region Gävleborg

När du som anställd inom Region Gävleborg lämnar in en etikansökan ska denna vara undertecknad av forskningshuvudmannen. I Region Gävleborg är det FoU-direktören som har den delegerade uppgiften att företräda forskningshuvudmannen.

För mer information se rutinen Etikprövning inför forskning – Platina id 10-198935 (pdf).

Resursintyg

Resursintyg ska bifogas ansökan. Resursintyget undertecknas av berörd verksamhetschef och ska omfatta både patientsäkerhet och datasäkerhet/datasekretess. Av intyget ska framgå att det vid enheten finns sådana strukturella, ekonomiska och personella resurser som fodras för att garantera forskningspersonernas säkerhet under genomförandet av studien. 

Resursintyg krävs för att etikansökan ska signeras av forskningshuvudman.

Mall för resursintyg – Platina id 10-393184 (Word) - bifogas ansökan till etikprövningsmyndigheten.

Forskning som innefattar joniserande strålning

Använd blanketten Ansökan till röntgenkommittén om godkännande att använda röntgendiagnostik i forskningssyfte – Platina id 11-101861 (Word) för ansökningar som rör röntgen, isotop och strålbehandling.

Kostnad

Forskare inom Region Gävleborg kan ansöka om medel för sin etikprövningskostnad. Förutsättningen är att forskaren vid Region Gävleborg är huvudsökande och att forskningshuvudman är Region Gävleborg.

Se finansiellt stöd av mindre omfattning.

Mer information

Ta i första hand kontakt med forskningsetik@regiongavleborg.se för vägledning och stöd.

På Etikprövningsmyndighetens webbplats finns instruktioner, vägledning och gällande ansökningsblanketter.