Etikprövning

Etikprövningslagen omfattar forskning på levande och avlidna personer, på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Enligt lagen får sådan forskning utföras bara om den har godkänts vid en etikprövning.

Från och med 1 januari 2019 ersätts etikprövningsansökan i pappersformat med ett elektroniskt ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. Ansökningar kommer då inte längre tas emot i pappersformat av etikprövningsnämnden och avgiften ska betalas märkt med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.

Det elektroniska ansökningsförfarandet sammanfaller med att de regionala etikprövningsnämnderna upphör och verksamheten tas över av den nya Etikprövningsmyndigheten.

Mer information det nya elektroniska ansökningsförfarandet finns att läsa på Etikprövningsmyndighetens webb.  

Region Gävleborg har sedan tidigare ett organisationskonto i Prisma, och det är godkänd även för ansökningar till nya Etikprövningsmyndigheten.

Från och med 1 januari 2019 måste forskare som ska ansöka om etikprövning ha ett personkonto i Prisma. Det går bra att använda ett befintligt personkonto.”

Forskning som utförs inom Region Gävleborg

När du som anställd inom Region Gävleborg lämnar in en etikansökan ska denna vara undertecknad av forskningshuvudmannen. I Region Gävleborg är det FoU-chefen som har den delegerade uppgiften att företräda forskningshuvudmannen.

Resursintyg

Ett resursintyg ska också bifogas ansökan. Resursintyget undertecknas av berörd verksamhetschef och ska omfatta både patientsäkerhet och datasäkerhet/datasekretess. Av intyget ska framgå att det vid enheten finns sådana strukturella, ekonomiska och personella resurser som fodras för att garantera forskningspersonernas säkerhet under genomförandet av studien. 

Mall för resursintyg - bifogas ansökan till etikprövningsmyndigheten.

Ta gärna kontakt med forskningshandledare vid CFUG för vägledning och stöd.

Forskning som innefattar joniserande strålning

Använd blanketten Ansökan till Röntgenkommittén om godkännande att använda röntgendiagnostik i forskningssyfte för ansökningar som rör röntgen, isotop och strålbehandling.

Kostnad

Forskare inom Region Gävleborg kan ansöka om medel för sin etikprövningskostnad. Förutsättningen är att forskaren vid Region Gävleborg är huvudsökande och att forskningshuvudman är Region Gävleborg. Använd blankett: Ansökan om finansiellt stöd av mindre omfattning (pdf)

Mer information

På Etikprövningsmyndighetens webbplats finns instruktioner, vägledning och gällande ansökningsblanketter. 
 
CODEX webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.