Mary Hägg, foto: MYoroface

Tandläkaren som blev forskare som blev uppfinnare som blev docent

Mary Hägg är tandläkaren som aldrig slutat utveckla sig. Från att ha varit sjukhustandläkare blev hon forskare med en bred ansats inom tand-, hälso- och sjukvård, uppfinnare, företagare och nu senast docent vid Uppsala universitet.

– Docenturen är ett betydelsefullt erkännande av det vetenskapliga arbete jag utfört, säger Mary Hägg. Det öppnar också fler dörrar. Jag kan sitta med i betygsnämnder, medverka som opponent vid disputationer och granska andras artiklar. Det är väldigt spännande!

Det är munnens sammanlagda funktion och sjukdomstillstånd som påverkar eller påverkas av munnen som intresserar Mary.

– I mitten av 80-talet, under föräldraledigheten med mitt fjärde barn, gick jag upp i ottan och läste
vetenskapliga artiklar, minns Mary. Min fascination var överväldigande över hur livsviktiga funktioner som att kunna andas, äta, svälja, tala, förmågan att använda ansiktets muskler för olika känslouttryck styrs av samma system av nerver och muskler. Att dessa funktioner i sin tur påverkar eller påverkas av tugg-, bett- och käkutvecklingen och ansiktets tillväxt bidrog till att jag ville fördjupa mig i ämnesområdet neurologi.

”En ynnest”

Människans alla livsviktiga funktioner är tätt kopplade till ett styrsystem i hjärnstammen. Det var kunskapen om att snabbaste vägen till att stimulera det styrsystemet är via läpparna och därnäst via mjuka gommen som gav Mary idén om en behandlingsmetod för patienter med till exempel reflux, magmunsbråck och sväljsvårigheter efter stroke.

I 50-årsåldern inledde Mary forskarbanan som doktorand, och hon disputerade 2007.

En konkret utkomst av alla års idoga studier, forskning och kliniskt arbete är ett träningsinstrument för munnen. Träningsinstrumentet kan man användas till neuromuskulär egenträning. Det i sin tur bidrar till att öka patienters livskvalitet.

– Jag är glad och stolt över att ha introducerat en hypotes, verifierat den i min forskning och utvecklat ett redskap för hjälp till självhjälp. Att min idé om neuromuskulär behandling med en medicinteknisk produkt ledde till en innovation som kommer till nytta för många människor är helt otroligt, säger Mary med inlevelse. Det är en ynnest att få jobba så!

”Omkullkastade hela karriären”

Trots att hon vid det här laget har uppnått fullt legitim pensionsålder har Mary inga planer på att dra ned på takten. Utöver docenturen och verksamheten vid Tal – och sväljcenter i Hudiksvall kommer hon att fortsätta med den egna forskningen. Hon berättar om den närmaste framtiden:

– Jag kommer att slutföra en studie på snarkning och sömnapné tillsammans med Umeå universitet och Sunderbyns sjukhus i Norrbotten. Jag är dessutom inbokad på att hålla kurser för logopeder i Storbritannien och föreläsningar i Sverige, och planerar att fortsätta utveckla min innovation.

– Min idé om en neuromuskulär behandling med möjlighet att nå alla nivåer av sväljningssvårigheter och att dessutom, med samma metod, kunna förbättra livskvaliteten för snarkare och sömnapnoiker omkullkastade hela min yrkeskarriär. Jag har gått från legitimerad sjukhustandläkare till docent i experimentella öron-näsa-hals-sjukdomar, och det har varit en fantastisk resa, konstaterar Mary.

Mary är en av de forskare som är verksamma i Region Gävleborg via Centrum för forskning och utveckling (CFUG). Det är en plats för dig som forskar och till dig som går i forskartankar. CFUG:s uppgift är att erbjuda en kreativ forskningsmiljö, stimulera forskning och systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Där får du goda förutsättningar att bedriva forskning, stöttning i processen och forskarkollegor inom vitt skilda discipliner.

Foto: MYoroface