Samarbete viktigt för att människor ska kunna återgå till arbete efter stroke

Annika Öst Nilsson har disputerat inom området återgång i arbete efter stroke. Hon är arbetsterapeut på dagrehabiliteringen i Gävle och använder nu kunskap från forskningen i det kliniska arbetet inom primärvården.

Att återgå till arbete efter stroke är ofta ett stort och viktigt mål för personer under sin rehabilitering. Inom ramen för forskningsprojektet har ett personcentrerat rehabiliteringsprogram, ReWork-Stroke, tagits fram och utvärderats. I programmet har arbetsterapeuter genom regelbundna arbetsplatsbesök gett individanpassat stöd till personer som har haft stroke. Samverkan har under arbetsåtergångsprocessen även skett med arbetskamrater och chefer samt andra aktörer såsom försäkringskassa och hälso- och sjukvård för att gemensamt göra en plan för arbetsåtergång.

- Arbetsplatsbesök ger unika möjligheter att se individen i sin naturliga miljö. Detta är viktigt för att få en förståelse för den komplexitet som individen befinner sig i. Detta har blivit tydligt genom de intervjuer jag har gjort med personer som börjat arbetsträna samt med deras arbetskamrater och chefer, säger Annika Öst Nilsson.

Vad är syftet med forskningen?

- Syftet med forskningen har varit att utvärdera programmet och därmed få mer kunskap kring processen för arbetsåtergång samt vilka framgångsfaktorer som kan underlätta denna process. Sedan är det viktigt att forskningen sprids och används inom klinisk verksamhet och kommer patienterna till nytta, säger Annika Öst Nilsson.

Har ni kunnat se några resultat?

- Forskningen visar att både personer som har haft stroke och deras arbetskamrater och chefer upplever praktiska och känslomässiga utmaningar i arbetssituationen. De strategier som arbetsterapeutens har för att förstå och hantera olika konsekvenser av stroke i den specifika arbetssituationen har varit viktiga faktorer vid arbetsåtergång. Det kan vara svårt att hitta lämpliga arbetsuppgifter, och att anpassa arbetsuppgifter, utifrån de unika behoven. Att samarbete på arbetsplatsen, och ta tillvara på olika aktörers kunskap och erfarenheter, har visat sig vara viktigt för att personer ska kunna återgå till arbete efter stroke, säger Annika Öst Nilsson.

På vilket sätt kan den komma patienter till nytta?

- Den ger ökad kunskap samt förståelse för vilka utmaningar som kan uppstå under arbetsåtergångsprocessen. Den ger även ett strukturerat personcentrerat arbetssätt, samt individanpassade strategier, som kan underlätta arbetsåtergång. På dagrehabiliteringen har vi även startat en grupp där vi samtalat om arbetsåtergångsprocessen efter stroke samt viktiga faktorer vid arbetsåtergång. Deltagarna har uppskattat möjligheten att kunna dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar inför arbetsåtergång. Det är viktigt att känna att man inte är ensam, säger Annika Öst Nilsson.