Kognitiv beteendeterapi betydelsefullt för mångbesökare i primärvården

Ylva Strömbom arbetar till vardags som övergripande studierektor för psykologutbildningen inom Region Gävleborg. I början av 2000-talet påbörjade hon sitt forskningsprojekt som handlar om mångbesökare inom primärvården och hur de bäst kan få hjälp.

Med mångbesökare avses en grupp patienter som använder en hög andel av sjukvårdens resurser. Ungefär 3-5 procent av befolkningen använder 15-25 procent av resurserna. Patienterna söker hjälp för såväl fysiska som psykiska problem men det finns inget tydligt samband mellan symptomen. Forskningen har visat att ångest- och depressionssymptomen hos patienterna minskade efter kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad var målsättning med din forskning?

- Jag är intresserad av beteendemedicin och kopplingen mellan fysisk och psykisk hälsa. Gruppen mångbesökare söker ofta hjälp för kroppsliga besvär. Besvären är ofta svåra att förklara medicinskt vilket i sin tur innebär att det blir svårare att bota eller lindra dessa. I förlängningen kan det betyda att en person tvingas hantera symtom som kvarstår över tid, vilket i sin tur ofta innebär konsekvenser i form av oro, koncentrations- och minnesproblem, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Målet var att hitta ett sätta att lindra dessa psykologiska besvär hos patienterna, säger Ylva Strömbom.

Varför behövs det mer kunskap om mångbesökare?

- För att behandla en sjukdom krävs ofta en diagnos. Utan en diagnos är det mer osäkert vad en person har drabbats av och därmed är det svårt att hitta en specifik behandlingsmetod. Det finns psykologiska behandlingsmetoder som visat sig fungera för ett flertal åkommor, både fysiska och psykiska. Dessa har dessutom visat sig vara verksamma även i behandling av mångbesökare med eller utan specifika diagnoser.

Hur gick du tillväga i din forskning?

- Först kartläggdes en patientgrupp och vilka orsaker som fanns till att patienterna sökte vård. Därefter skickades en enkät ut för att få veta hur sambandet mellan sökorsaker och livskvalitet såg ut. I den tredje och avslutande delen av projektet genomfördes en behandlingsstudie baserad på KBT.

Vad visade resultatet? Är det något i detta som känns lite extra intressant? 

- Det mest intressanta är att vi genom KBT lyckades minska ångest, nedstämdhet och vissa smärtbeteenden oavsett vad patienterna sökte hjälp för. Resultatet visade också att även om mångbesökare ofta har flera olika symptom så finns det inget tydligt samband mellan dessa. Därmed behöver symtomen bedömas var för sig, åtminstone till en början. Vi såg också att livskvaliteten är betydligt sämre bland mångbesökare såväl i jämförelse med andra patienter som med befolkningen i stort, säger Ylva Strömbom.

Var har forskningen bedrivits och vilka har varit involverade?

- I Sandviken på dåvarande Björksätras och Vallhovs hälsocentraler. All personal på hälsocentralerna har involverats mer eller mindre. I behandlingsdelen av projektet var jag och familjeläkare Ivar Lund Olsen direkt involverade. Dessutom genomfördes en kvalitativ intervjustudie av Lena Wiklund Gustin som är omvårdnadsforskare. På det sättet fick vi både kvantitativ och kvalitativ information.