Forskningstid för disputerad

Disputerade medarbetare inom Region Gävleborg har möjlighet att ansöka om forskningstid i tjänst.

Möjligheten omfattar maximalt 15 procent av aktuell tjänstgöringstid. Forskare som befordrats till docent eller professor kan, om verksamheten så tillåter, beviljas maximalt 25 procent av aktuell tjänstgöringstid.

Forskare som får externa medel från nationella eller internationella forskningsfonder kan beviljas ytterligare forskningstid av verksamhetschef, så att den sammanlagda tiden blir mer än 20 procent, under förutsättning att verksamheten så tillåter.

Villkor

En förutsättning för att söka medel till forskningstid för disputerad är att du har en tillsvidareanställning inom Region Gävleborg, Folktandvården Gävleborg AB eller en anställning inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg. Det vill säga en privat vårdgivare som tillhandahåller sjukvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och får för dessa tjänster ta ut patientavgifter.

För att söka medel från FoU-rådet för hälso- och sjukvård gäller att projektet rör klinisk forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Att söka forskningstid för disputerad inom Region Gävleborg

  • En ansökan om finansiellt stöd upprättas och förankras med närmsta chef. Ansökan ska innefatta en treårig forskningsplan. Ansökan sker i programmet Researchweb.

  • FoU-rådet bedömer samtliga inkomna ansökningar, utifrån kriterierna; samhällsnytta, värde för Region Gävleborg, vetenskaplig kvalité och praktisk genomförbarhet.

  • Prioriteringsrådet beaktar FoU-rådets bedömningar och enas om ett förslag till beslut.

  • Förslag till beslut diskuteras i koncernledningen och beslut fattas av regiondirektör.

  • Om finansiellt stöd beviljas upprättas en överenskommelse gällande forskningstid för disputerad. Överenskommelsen upprättas mellan forskare, verksamhetschef (VC), eller högre chef, och FoU-chef och är giltigt under högst tre år. En förlängning av en sådan överenskommelse kan göras efter ny prövning. En förlängd överenskommelse ska beakta vetenskaplig produktion/progression under de senaste tre åren.

  • Medarbetare i Region Gävleborg som erhåller finansiellt stöd för forskningstid för disputerad ska årligen rapportera forskningsaktivitet, enligt gällande rutin.

Ansökan om finansiellt stöd

Ansökningsperioder

Ansökan sker i Researchweb.org

Läs mer om Ansökan, FoU-råd och Prioriteringsråd