FoU-projekt

Det finansiella stödet för FoU-projekt utgår i första hand till projekt som syftar till forskningsprojekt av mindre omfattning eller FoU-projekt som systematiskt och på vetenskaplig grund studerar en avgränsad fråga.

Det kan också handla om att utifrån ny forskning och nya rön utveckla verksamheten, implementera eller att systematiskt studera en beprövad metod.

Därutöver kan finansiellt stöd, efter ansökan, beviljas för driftskostnader till forskningsprojekt och för forskningsprojekt. 

Möjlighet för att söka finansiellt stöd för FoU-projekt finns för dig som minst har kandidatexamen och där disputerad finns med i projektet.

Villkor

En förutsättning för att söka medel för FoU-projekt är att du har en tillsvidareanställning inom Region Gävleborg, Folktandvården Gävleborg AB eller en anställning inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg. Det vill säga en privat vårdgivare som tillhandahåller sjukvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och får för dessa tjänster ta ut patientavgifter.

För att söka medel från FoU-rådet för hälso- och sjukvård gäller att projektet rör klinisk forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Att söka finansiellt stöd för FoU-projekt
inom Region Gävleborg

 • Förankra din plan med närmsta chef.
 • Ansökan sker i programmet Researchweb. Ansökan ska vara förankrad hos berörd överordnad verksamhetschef. (VC). Ansökan ska inkomma senast den 1 juni (beviljat finansiellt stöd ska användas under nästkommande år). Ta gärna kontakt med forskningshandledare vid CFUG för vägledning och stöd.
 • Ansökningstillfällen är:

  1 januari -1 februari 2022 samt 1 maj till 1 juni 2022
  Hälso-och sjukvård, Regional utveckling samt Tandvård

 • Beviljat finansiellt stöd ska användas nästkommande år.

Riktlinjer för finansiellt stöd för FoU-projekt

 • Lönekostnader för tillsvidareanställda medarbetare i FoU-projektet kan sökas.
 • Driftskostnader kan sökas. Avser kostnader för interna eller externa undersökningskostnader och analyskostnader.
 • För utlysningar gällande forskarutbildning (doktorand) beviljas ej kostnader för transkribering, eller andra vetenskapliga metoder som kan anses ingå i doktorandarbetet”
 • Kostnader för utrustning får endast avse projektspecifik utrustning, det vill säga, inte sådan utrustning som ska användas i den ordinarie verksamheten på arbetsplatsen. Kostnader för dator, Ipad, telefon, lokaler med mera beviljas inte.
 • Medel för publiceringskostnader bekostas inte av Region Gävleborg.
 • För utlysningar gällande forskarutbildning (doktorand) beviljas ej kostnader för transkribering.
 • Medel för sidoprojekt, det vill säga, parallella projekt vid sidan av studieplanen för doktorander (som finansieras av Region Gävleborg) beviljas inte.
 • Ansökan om kongress- och resebidrag sker via blankett Ansökan om finansiellt stöd av mindre omfattning

Ansökan om finansiellt stöd

Ansökningsperioder

Alla ansökningar sker i Researchweb

Ansökan om finansiellt stöd av mindre omfattning (pdf)