Befolkningsprognos

Statistiska centralbyrån gör varje år en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Prognoserna presenteras numera även på läns- och kommunnivå.

Samhällsmedicin har sammanställt prognosunderlagen för länet och kommunerna för år 2021-2050 som presenteras i bilder och länk nedan.

Gävleborgs befolkning förväntas minska fram till 2040 för att sedan börja återhämta sig. Gävle förväntas ha en konstant befolkningstillväxt fram till 2050. För övriga kommuner prognosticeras en befolkningsminskning de närmaste åren som förväntas plana ut ungefär år 2040, beroende på kommun. Minskningen kan förklaras av ett negativt födelsenetto som inte täcks upp av inflyttningar till kommunerna. På sikt förväntas dock flyttnettot öka i dessa kommuner. Det skulle alltså kunna leda till att de inte längre minskar i befolkning och därmed att länet som helhet ökar.

Den största förändringen jämfört med tidigare prognoser är att den förväntade invandringen har skrivits ner. Antalet inrikes födda minskar mer än vad antalet utrikes födda ökar och således minskar Gävleborgs befolkning. Länets demografi i förhållande till ålder kommer också förändras. Antalet personer över 80 år kommer öka med över 70% fram till 2050 enligt prognosen, samtidigt som resterande åldersgrupper minskar. Befolkningspyramiden nedan visar att åldersgrupper beräknas trappa av i storlek vid ungefär 83 års ålder år 2050, istället för ungefär 76 års ålder som idag.

 

 

 

Befolkningsprognos 2021-2050 Gävleborgs län och dess kommuner (Excel Online*).  I dokumentet kan du exempelvis byta prognosår, jämföra kommuner, kön eller ta fram en befolkningspyramid eller göra olika jämförelser över tid. 

* Länken öppnar en sida i Excel Online. Läs här vilka webbläsare och plattformar som har stöd för Excel Online.