Projekt ValiVuX

ValiVuX, modell- och metodutveckling inom komvux, är ett projekt som ska bidra till Region Gävleborgs kompetensförsörjning genom att bredda tillgången till validering och öka antalet valideringar inom fler yrkesutbildningar i länet.

Genom validering kan en persons kunskap och kompetens från yrkeslivet, eller annan erfarenhet, tillvaratas och värderas. Validering kan öka motivation till fortsatta studier, anpassa utbildning efter individens behov eller förkorta studietiden och därmed förkorta tiden till arbete och egen försörjning. Projektet ValiVuX ska bidra till en bredare tillgång till validering i Gävleborg och öka antalet valideringar inom yrkesutbildningar i länet. ValiVuX stödjer regionens struktur för validering, Validering Gävleborg, och utvecklingsarbetet kopplat till komvux.

Projektets mål

ValiVuX ska utveckla en generell grundstruktur för att ta fram metodstöd för utbildningar inom komvux, en handbok, samt utveckla metodstöd för validering inom några yrkesutbildningar med koppling till länets bristyrken.

Valideringsprocessen består av fyra delar:

  • Inledande kartläggning
  • Fördjupad kartläggning
  • Validering
  • Kompletterande utbildning

Metodstödet ska omfatta material och underlag till studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare för dessa fyra delar, inom en specifik yrkesutbildning. Arbetet genomförs tillsammans med valda yrkesutbildningar i länet.

ValiVuX pågår från november 2022 till december 2024. Projektresultatet ska användas nationellt. Projektet samverkar med Region Västra Götaland i utvecklingsarbetet.

Stöd till studie-och yrkesvägledare och yrkeslärare

Projektet riktar sig i första hand till studie-och yrkesvägledare och yrkeslärare som arbetar med validering inom komvux. För dessa yrkesgrupper ska projektet bidra till att kunskapsnivån om validering höjs över lag. Projektet ska också ge stöd för olika modeller och metoder för att genomföra validering.

Projektet ska också vara till nytta för de personer som får sina kunskaper validerade inom komvux. Metodstödet ska innehålla möjligheter till anpassning utifrån olika personers förutsättningar och behov. Detta förväntas öka jämlikhet, mångfald och tillgänglighet till validering inom komvux.

Finansiering

Projektet finansieras av Tillväxtverket och regionala tillväxtmedel. Region Gävleborg har beviljats projektmedel inom Tillväxtverkets utlysning Utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå för ValiVuX.

Kontakt

Välkommen att kontakta våra kontaktpersoner för projektet.

Marianne Andrén
Projektledare
072-450 78 41
marianne.andren@regiongavleborg.se

Sofia Isaksson
Projektledare
073-049 50 08
sofia.e.isaksson@regiongavleborg.se