Valideringsarbetet nationellt

Europeiska rådet antog 2012 en rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande. Enligt rekommendationen bör medlemsstaterna ha inrättat arrangemang för validering senast 2018. Arbetet har därefter fortsatt på nationell nivå och regeringen tillsatte Valideringsdelegationen 2015-2019 vilken haft i uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

Valideringsdelegationen lämnade sitt slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) till Utbildningsdepartementet den 13 december 2010.

Valideringsdelegationens uppdrag har bland annat varit att lämna förslag på en nationell strategi för validering, verka för en samsyn på validering, lämna förslag till förändringar som stärker valideringsarbetet inom utbildningsväsendet och arbetslivet samt föreslå en ny definition av validering som utgår från Europeiska unionens råds rekommendation med mera. 

Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) har från 2020 fått regeringens uppdrag att stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt. Uppdraget innebär att MYH ska sprida kunskap och övergripande information om validering, bland annat för att visa på möjligheterna så att fler ska kunna få sin kompetens synliggjord och erkänd. Uppdraget gäller i avvaktan på att regeringen fattar beslut om långsiktig hantering av valideringsuppdraget

Nyheter om validering både från MYH men också från andra myndigheter, branschorganisationer med flera