SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer

Inom EU har den gemensamma referensramen EQF tagits fram för att göra det enklare att jämföra olika kvalifikationer, en persons kunnande i förhållande till uppsatta krav, från både studier och arbetsliv och göra den enklare att studera eller arbeta i andra Europeiska länder. Arbetsgivare och utbildningsanordnare kan ha nytta av referensramen när de rekryterar personal och tar emot utländska studenter. Referensramen underlättar också för arbetsgivare och individer att förstå och jämföra nivåer på olika kvalifikationer nationellt och internationellt vilket bidrar till att underlätta anställbarhet, rörlighet och social integrering för arbetstagare och studerande.

SeQF är det svenska verktyget för att synliggöra resultat av lärande oavsett om det förvärvats i arbetslivet eller på fritiden. Resultat av lärande beskriver en persons faktiska kunnande och anger kraven för att nå en kvalifikation. När kvalifikationer inplaceras på olika nivåer i SeQF blir det enklare att förstå och jämföra nationellt och internationellt vilket ökar matchningen på arbetsmarknaden.

Referensramen har åtta olika nivåer som visar hur avancerade kunskaper, färdigheter och kompetenser är på respektive nivå.

Mer information om det svenska kvalifikationsramverket

Faktabladet ”Arbetslivets kvalifikationer + SeQF