Vad är ASF?

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

 • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  Det innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man erbjuder arbetsträning, rehabilitering mm för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.

 • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  Det kan innebära att företaget drivs som ett arbetskooperativ men kan också innebära att företagets verksamhet organiseras så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling.

 • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter. Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag.

 • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
  Det innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer.

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag.

Ekonomisk eller ideell förening är de vanligaste företagsformerna och sociala företag har samma rättigheter och skyldigheter som andra företag.

Precis som andra företag säljer sociala företag varor och/eller tjänster. Förutom till exempel second handverksamheten eller trädgårdstjänsterna, säljer arbetsintegrerande sociala företag arbetsträning, daglig verksamhet eller andra liknande tjänster till offentlig sektor. Ibland säger man därför att sociala företag har dubblaaffärsidéer. Mixen mellan de olika affärsidéerna varierar mellan företagen och från en tid till annan.

Sociala företag ska följa lagar och regler som gäller för alla företag. De betalar skatt för sin verksamhet och har arbetsgivaransvar.

Ekonomisk och ideell förening är de vanligaste företagsformerna. Aktiebolag och stiftelser är andra företagsformer som förekommer.

Dubbla affärsidéer

Arbetsintegrerande sociala företagen har dubbla affärsidéer genom att:

 • integrera människor i arbetsliv och samhälle på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller kommuner
 • sälja varor och/eller tjänster som det finns en marknad för till privatpersoner, företag och organisationer

Sociala företag skapar samhällsnytta

 • Arbetsintegrerande sociala företag skapar arbete och egen försörjning för människor som har störst svårigheter på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsvariationer, nyanlända eller ungdomar.
 • C:a en kvarts miljon människor har, någon gång under ett år, har haft försörjningsstöd (socialbidrag). En del av dem har det på grund av brist på arbete eller så är bristen på arbete vara en viktig komponent i deras problematik. Det finns därför behov av fler sociala företag.
 • De sociala företagens kontakter med kunder, övrigt näringsliv, organisationer och offentlig sektor ökar deltagarnas möjligheter till arbete utanför det sociala företaget.
 • Kortsiktigt ökar ofta kostnaderna för Arbetsförmedlingen eller kommunen när ett socialt företag startar. Ökade skatteintäkter, minskad vård- och omsorgskonsumtion och minskat behov av försörjningsstöd visar sig dock snart.

Att mäta och vissa samhällsekonomisk nytta

 • ​Det vanliga sättet att visa om ett företag är framgångsrikt är att visa på ekonomiska vinster. Men för sociala företag behöver man också kunna visa att företaget är till nytta för samhället och för de som arbetar i eller på annat sätt deltar i verksamheten. 
 • Det finns metoder för att mäta och synliggöra social och samhällsekonomisk nytta. En del kan kräva att man tar hjälp utifån. Det finns också enklare metoder som företaget kan använda själva med hjälp av en handbok eller ett studiematerial.
 • Gemensamt för flera av metoderna är att de kräver att man avsätter tid, att intressenter i och omkring företaget engageras och att man dokumenterar arbetet.
 • Att avsätta tid och resurser till detta är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten, att få underlag för att utveckla den och kan vara underlag i företagets kommunikation och marknadsföring.

Texten ovan är tagen från Sofisam/Tillväxtverket

För mer information och exempel på Arbetsintegrerande sociala företag se www.sofisam.se