Samverkan

I de flesta regioner jobbar man med att ta fram strukturer för samverkan. Region Gävleborg samarbetar med Coompanion Gävleborg och Samordningsförbund i Gävleborg.

Coompanion Gävleborg

Coompanion Gävleborg är en samverkansaktör i arbetet i ett genomförandeprojekt i syfte att skapa fler jobb genom arbetsintegrerande sociala företag.

Coompanion Gävleborg är en företagsrådgivande organisation för människor som vill starta företag tillsammans, i kooperativa verksamheter. De har varit verksamma sedan 1993 och har 4 medarbetare samt ägs och styrs lokalt av över 30 medlemsorganisationer. Under de senaste 15 åren har kooperativa företag haft en snabbare och uthålligare tillväxt än andra företagsformer. Dock är det fortfarande naturligtvis bara en liten del av det totala företagandet. Med deras goda lokala och regionala förankring har de en lång och bred erfarenhet av att stödja och råda företag, tillika en nära kontakt med majoriteten av de ASF som är verksamma i vårt län. Detta borgar för att projektets resultat och genererade kunskaper får långsiktiga effekter för den regionala utvecklingen.

Samordningsförbund i Gävleborg

Samordningsförbund i Gävleborg stödjer utveckling av arbetsintegrerande sociala företag och inledde under 2016 en långsiktig satsning mot ASF. Genom att anställa en processledare för uppdraget samt upprättande av en långsiktig handlingsplan för ökad kompetens hos parterna om ASF och för en ökad samordning mellan parterna för en förhöjd nyttjandegrad av tjänster från ASF. Förbundet vill på lång sikt verka för att:

  • Öka kunskapen om ASF hos förtroendevalda och tjänstemän inom offentlig sektor.

  • Söka former för finansiering av handledning/coachning hos etablerade ASF.

  • Verka för utveckling av hållbar stödstruktur för ASF.

  • Utveckla möjlighet till finansiering av individuella platser för rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning, med mera hos ASF.