Samverkande aktörer

Region Gävleborg samarbetar i det här projektet med Coompanion Gävleborg, Samordningsförbund i Gävleborg och projektet Innovationsklivet. Tillsammans med Högskolan i Gävle kartläggs även de sociala företag och sociala entreprenörer som finns i Gävleborg.

Coompanion Gävleborg

Coompanion Gävleborg är en samverkansaktör till projeketet med syfte att skapa fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF). De är en företagsrådgivande organisation för människor som vill starta företag tillsammans, i kooperativa verksamheter. Under de senaste 15 åren har kooperativa företag haft en snabbare och uthålligare tillväxt än andra företagsformer. Coompanion Gävleborg har en lokal och regional förankring, bred erfarenhet av att stödja företag och nära kontakt med majoriteten av de arbetsintegrerade sociala företag som är verksamma i länet.

Kontakt: Ulf Karlsson, ulf.karlsson@coompanion.se

Samordningsförbund i Gävleborg

Samordningsförbund i Gävleborg stödjer utveckling av arbetsintegrerade sociala företag och inledde under 2016 en långsiktig satsning för dessa företag. Förbundet verkar för att:

  • Öka kunskapen om ASF hos förtroendevalda och tjänstemän inom offentlig sektor.
  • Söka former för finansiering av handledning/coachning hos etablerade ASF.
  • Verka för utveckling av hållbar stödstruktur för ASF.
  • Utveckla möjlighet till finansiering av individuella platser för rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning, med mera hos ASF. 

Kontakt: Ronney Olsson, ronney.olsson@finsamgavleborg.se 

Stenbackens boende och arbetskooperativ

Stenbackens boende och arbetskooperativ är ett socialt företag med en vision om att hjälpa människor från utanförskap till medborgarskap. Kooperativet försöker vara drivande och ta ett större ansvar i frågor som rör socialt företagande, och har en målsättning om att vara ett centrum för socialt företagande. De hjälper företag praktiskt och med sådant vissa tycker är svårt, till exempel struktur i styrelsearbete, bokföring med mera. Kooperativet har också genom näringslivskontoret Faxepark inlett ett samarbete som syftar till att stärka den sociala ekonomin och få fler sociala företag att startas i Söderhamn.

Kontakt: Andreas Helgesson, andreas@stenbackensboende.se