Om projektet

Under perioden 2017-2018 finns en regional handlingsplan med ett antal mål uppsatta för projektet.

Mobilisera och utveckla regional stödstruktur

 • Mål 2018: 
  Gävleborgs län har en fungerande regional stödstruktur som med lokal förankring stödjer och utvecklar befintliga ASF.

 • Aktiviteter:
  Genomföra lokala mobiliseringskampanjer
  Spridning av lösningar av befintlig stödstruktur,

Glada Hudikmodellen

 • Analyser av stödstrukturer som finns i andra delar av landet och hur det går att förmera och utveckla befintlig stödstruktur i Gävleborgs län.
 • Genomföra lokala analyser för utveckling av stödstrukturer i de 7 kommuner där det inte finns någon idag
 • Studieresor

Länsövergripande ASF råd

Att samla och förmedla kunskap mellan aktörerna på regional nivå, där den gemensamma kunskapen överförs till nyckelpersoner hos parterna för direkt tillämpning. 

 • Mål 2018:
  Ett råd är etablerat med representanter från alla parter
  En handlingsplan för samverkan är upprättad
  Att riktlinjer för samverkan är fastslagen - rutiner för vem, vad och när.

 • Aktiviteter:
  Inventering av representanter för företrädare
  Workshop för utveckling av partnerskapet riktlinjer
  Upprättande av styrdokument för rådet

Ökad kompetens om ASF hos offentliga aktörer

 • Mål 2018:
  Högre kunskap om ASF hos berörda tjänstemän och politiker
  Upprättande av policydokument hos kommuner om ASF
  Ökad kontakt mellan berörda myndigheter och lokala ASF
  Antalet nyttjade tjänster hos ASF har ökat

 • Aktiviteter:
  Identifiera och kartlägga målgrupper för insatser.
  Genomföra workshop tillsammans med medarbetare hos offentliga aktörer om ASF i syfte att höja kunskap om ASF och identifiera specifika behov för vidare utveckling.
  Genomföra utbildningsinsatser för identifierade målgrupper hos offentliga aktörer.
  Studieresor