Socialt företagande och samhällsentreprenörskap

Region Gävleborg satsar på socialt företagande och samhällsentreprenörskap. I samverkan med sociala företag och regionala aktörer i främjandesystemet driver Region Gävleborg ett projekt i syfte att utveckla fler företag i Gävleborg som jobbar för samhällsnytta och ett hållbart samhälle.

För ett mer hållbart Gävleborg arbetar projektet Utveckling av socialt företagande med att ta fram specifika insatser och skapa förutsättningar till kompetensutveckling och stöd till företag med samhällsnyttiga idéer. Till exempel genom att etablera ett Centrum för sociala företag.

Samverkan är en nyckel till att nå framgång med det här projektet. Flera aktörer i länet erbjuder företagsrådgivning. Genom att hitta sätt att samverka på och gemensamt skapa en modell för hur vi arbetar med socialt företagande, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer, kan fler livskraftiga företag utvecklas i Gävleborg.

Projektet är ett resultat av och bidrag till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborg och pågår under 2019-2020.

Globala målen - Agenda 2030


En nationell satsning

Regeringen satsar totalt 150 miljoner under 2018–2020 på socialt företagande och entreprenörskap och har lanserat Regeringens strategi för sociala företag. I den pekas fem områden ut som särskilt viktiga att utveckla:

  1. Behov och efterfrågan
  2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen
  3. Finansiering
  4. Tydliggör och mät effekterna
  5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Tillväxtverket investerar 60 miljoner för att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag under 2018–2020. En viktig del är att stimulera en hållbar tillväxt och stärka utvecklingen i de sociala företagen. Det handlar också om att öka kunskapen om sociala företag och samhällsentreprenörer så att fler offentliga aktörer samarbetar med och köper tjänster av sociala företag. I denna film presenteras uppdraget.