SIfA, ett ESF*-projekt

SIfA-projektet (tidigare Snabbspårsfabriken) är ett ESF-projekt som skall öka anställningsbarhet hos nyanlända. SIfA är förkortning och står för Stödjande Insatser för Anställningsbarhet. 

Målgruppen är nyanlända kvinnor och män i arbetsför ålder med arbets- och livserfarenhet som har ”närmare” till arbetsmarknaden.

Insatserna är tänkta att skapa en snabbare övergång till arbete genom att ta tillvara på de nyanländas formella och informella kompetens. Projektet inkluderar delar av det tidigare projektet Integration genom kompetensförsörjning (INKO**).

ESF-projektet pågår till och med januari 2020 och är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet och handlar om att finna former och metoder som påskyndar nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Region Gävleborg är projektägare och vilka som kan bli aktuella för deltagande beror både på vilka individer som finns inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag*** och vilket arbetskraftbehov arbetsgivare har i länet.

Språket är nyckeln

Kunskaper i det svenska språket är ofta ”nyckeln” till ett arbete och kraven på vilken nivå som krävs i det svenska språket är olika beroende på yrke. Här kommer projektet att så långt som möjligt använda Region Gävleborgs egna Folkhögskolor för svensk undervisning, vårdsvenska, samhällsorientering och arbetsmarknadskunskap.

Förutom att gå igenom individens befintliga betyg och intyg så kommer även yrkeskompetensbedömning och validering att vara viktiga instrument för att bedöma behov av kompetenspåfyllnad.

Några av de förväntade målen för projektet är att fler ”metodspår” är igångsatta, en höjd sysselsättningsgrad och utbildningsnivå för nyanlända i länet samt en tryggare kompetensförsörjning genom en bredare rekryteringsbas.

Samverkanspartners/medspelare

  • Arbetsförmedlingen
  • Länets kommuner
  • Arbetsgivare
  • Fackliga förbund

* Svenska ESF-rådet (Europeiska sociala fonden) finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

** Ett projekt i nära samverkan med CFL (Centrum för flexibelt lärande) i Söderhamn, Söderhamns kommun och Arbetsförmedlingen, 2014-2016. Syftet var att skapa ”snabbspår” för fem olika legitimationsyrken inom vården.

*** När en person fått uppehållstillstånd har han eller hon ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare som berättar om vad tiden i etableringen innebär, vilket stöd deltagaren erbjuds under dessa 24 månader samt vad som förväntas av deltagaren. Arbetsförmedlare gör också en kartläggning av tidigare erfarenheter och kompetenser. På så sätt kan de utifrån deltagarens egna förutsättningar rusta personen för att komma närmare arbetsmarknaden.