React- EU Ung Nystart

React- EU Ung Nystart är ett projekt som riktar sig till arbetslösa ungdomar i åldrarna 15-24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020, datumet då Världshälsoorganisationen förklarade att utbrottet av covid-19 utgjorde en pandemi.

Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden för att övergå till arbete eller studier.

Projektet består av tio delprojekt, ett i varje kommun i länet;

Projektet består av en kombination av metoder och arbetssätt som erbjuder framförallt individuellt stöd till deltagarna men också i form av gruppaktiviteter. Projektets ansats är att utgå från den individuella deltagarens behov och därifrån ge det stöd som behövs för att deltagaren ska öka sina möjligheter att komma vidare till arbete eller studier. Metoder och arbetssätt varierar mellan delprojekten men det individuella ihållande stödet till individen förenar projektet.

Projektets mål

Målsättningen med projektet är att 40 procent av deltagarna efter avlutat projekt ska ha gått till studier eller arbete. Könsfördelningen för deltagarna ska vara 40 procent kvinnor och 60 procent män.

Det som genomgående visar sig tydligt i projektets alla delar är ett nära individuellt stöd som i de flesta fall kommer ske utan tidsbegränsning. Där den enskilda deltagarens behov får styra och där förändring och stegförflyttning måste få ta tid för att bli hållbara på sikt. Man kopplar på stödfunktioner till verksamheten så som studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, samtalskontakter med flera.

De metoder och arbetssätt som används handlar många gånger om bemötande och vägledning utifrån en eller flera givna modeller. Det handlar därigenom om att kvalitetssäkra sättet som deltagaren bemöts och vägleds snarare än om färdiga modeller för hur men för en individ mot studier eller arbete. Även om metoder som studiemotiverande insatser och platser för att prova på arbetslivet finns inom projektet så läggs huvudfokus på det individuella samtalet och förtroendeskapandet först. Genomgående beskriver kommunerna att förtroendeskapandet och att först bygga individens självkänsla och självförtroende är viktiga steg innan målgruppen kan göra ytterligare stegförflyttningar mot arbete eller studier.

Kontakt

Välkommen att kontakta våra kontaktpersoner för projektet centralt och lokalt. Kontaktuppgifter till kommunernas delprojektledare hittas på respektive delprojektsida.

Ida Thunholm
Huvudprojektledare
ida.thunholm@regiongavleborg.se
072-244 60 41

Matilda Norelius
Huvudprojektledare
matilda.norelius@regiongavleborg.se
073-841 43 62

Maria Eriksson Nätterlund
Huvudprojektledare
maria.eriksson.natterlund@regiongavleborg.se
072-157 13 30