Nordanstig

Nya eXtrastöd i Nordanstig riktar sig främst till nyanlända som står utan arbete eller studier. I projektet kommer tyngdpunkten ligga på de personer som står långt från arbetsmarknaden med ett större behov för att undvika långvarigt utanförskap.

Målgruppen är i behov av samhällets stödfunktioner och en samverkan av dessa. Delprojektet ser att de har en övervägande del kvinnor i målgruppen som de avser att arbeta med. Delprojektets metoder kommer i de flesta fall vara av individuell karaktär för att möta individen där den befinner sig. Genom ett jämställt och normkritiskt arbete vill delprojektet hitta nya och utvecklade metoder som tillsammans med deltagaren hjälper denne att komma närmare en egen försörjning och ett mer självständigt liv.

I projektet vill man också utveckla sina samverkansformer med flera funktioner och instanser än de som samverkar i dag. Projektet vidareutvecklar de metoder som använts tidigare samt testar nya metoder. Projektet bygger till stor del på deltagarnas egna idéer. Målet är att deltagarna i projektet ska förflytta sig från utanförskap för att komma ett eller flera steg närmare arbete eller utbildning.

Projektet samordnas och administreras av Nordanstigs Arbetsmarknadsenhet.