Nya eXtra stöd i Gävleborg

Nya eXtra stöd i Gävleborg är ett pärlbandsprojekt som bygger vidare på resultat och erfarenheter från projektet eXtra stöd i Gävleborg som pågick 2018-2020. Projektets syfte är att utveckla metoder, arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden.

Nya eXtra stöd riktar sig i första hand till utrikesfödda personer men också till personer med en funktionsnedsättning som medför en minskad arbetsförmåga och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen har generellt låg utbildningsnivå och begränsad eller ingen arbetslivserfarenhet.

Projektets insatser bygger i stora drag på utvecklade samverkansformer och ett mer sammanhållet stöd runt individerna. De metoder och arbetssätt som används har till syfte att föra deltagarna närmare arbete och/eller studier och kan innebära exempelvis språkträning i olika former, arbetsmarknadskunskap, samhällskunskap, friskvård och hälsa, IT-kunskap, ekonomikunskap med mera.

Projektets övergripande syfte är att utveckla nya och/eller att förfina redan tidigare fungerande metoder, arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmre arbetsmarknaden. Projektet har en målsättning om att minst 60 % av deltagarna ska vara kvinnor. Cirka 545 personer kommer att delta i projektet.

Resultat som uppnåddes i eXtra stöd i Gävleborg

 

Åtta delprojekt

Projektet består av åtta delprojekt, ett i varje deltagande kommun: Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn. Metoder och arbetssätt skiljer sig åt mellan delprojekten och bygger på erfarenheter från projektet eXtra stöd i Gävleborg. Erfarenheter sprider sig också över kommungränserna i och med detta pärlbandsprojekt utifrån att metoder, arbetssätt och samverkansformer som tidigare testats i en eller flera kommuner nu kommer att testas i andra kommuner som också tar lärdom av tidigare resultat. Samverkan utvecklas betydligt i detta projekt både inom kommunernas organisationer och mellan de deltagande kommunerna. Samverkan med andra aktörer så som frivilligsamhället, vuxenutbildningen, folkhögskolor med flera kommer också att utvecklas.

Bollnäs
Gävle
Hudiksvall
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Söderhamn

En film som beskriver de resultat som uppnåddes i eXtra stöd i Gävleborg