Extra stöd i Ljusdal

Målgrupp för delprojektet

Ljusdals kommun har tidigare identifierat grupperna arbetslösa utlandsfödda/nyanlända kvinnor och män. Dessa kan även vara långtidssjukskrivna och eventuellt ha en funktionsnedsättning. Vi har även valt att arbeta med gruppen icke utlandsfödda som är långtidssjukskrivna om det även finns en funktionsnedsättning. Vi har även identifierat en särskild grupp med funktionsnedsatta och det är den grupp unga vilka uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Det gemensamma för dessa grupper vi avser arbeta med, är att de ofta står väldigt långt från arbetsmarknaden samt uppbär ekonomiskt bistånd. Genom att hjälpa individen med insatser som för individen närmare arbetsmarknaden och förhoppningsvis även att etablera sig på denna, alternativt inleda studier, får man positiva resultat inte bara för individens eget vidkommande utan även för kommunens och ur ett nationalekonomiskt sammanhang i samhällets i stort. Med riktade insatser på individuell nivå mot dessa grupper hoppas vi öka deras möjligheter till antingen anställning, utbildning, eget företagande eller hjälp med arbetsförmågeutredning etc.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Spår (se schematisk bild nedan).

Egen påbyggnad

För individen som behöver mest individuell coachning, stöttning och information kring samhällskunskap. Detta gäller oftast dem som står allra längst från arbetsmarknaden, har lägst utbildning, ingen eller lite arbetslivserfarenhet, är analfabeter mm.

Skogståget

Startar med sju månaders utbildning i samarbete med Naturbruksgymnasiet i Ljusdal och Sveaskog. Man får utbildning i plantering, röjsåg A och B, motorsåg A och B. Studier om marken, växternas biologi, skogsskötsel samt virkeslära. Från 1 maj tom 31 augusti får de garanterat sommarjobb på Sveaskog. 1 september börjar årskurs 2 på Skogståget, då med inriktning virkestransport.

Svenska

Aktiviteten är riktad till analfabeter och de som är mest språksvaga. Den är inriktad på vardagssvenska och svenska som behövs i kontakter med myndigheter och dylikt.

AME:s verksamheter

Om projektdeltagaren står lite närmare arbetsmarknaden kan man gå vidare till någon av de verksamheter som finns under AME vilka bedriver arbetsmarknadsinsatser i form av lönebidragsanställningar olika verksamheter. Se dessa på;

https://www.ljusdal.se/omsorgstod/arbetsmarknadsinsatser/arbetsmarknadsenheten.4.f03937e14b78554b8421eca.html

Föräldrautbildning

Samarbete med Studiefrämjandet i Ljusdal, Älskade barn- Studiecirkel.

Utredning via Försäkringskassan/arbetsförmågebedömning

I projektet kommer vi att göra arbetsförmågebedömning för att kunna avgöra om deltagaren kan genomföra ett arbete, praktik eller en speciell utbildning. Kartläggning av personer med aktivitetsersättning-nedsatt arbetsförmåga. Det kan gälla individer inskrivna på IFO som uppbär ekonomiskt bistånd och antingen är långtidssjukskrivna (och eller har funktionsnedsättning) men även gruppen unga med aktivitetsersättning, av Försäkringskassan klassificerade som grupp 2 och där man bedömer att det kanske skulle kunna finnas en framtida arbetsförmåga. Detta arbete kommer ske i samarbete med Försäkringskassan, AME men även möjligen med LSS-handläggare i kommunen.

Kvinna-/mansgrupp

Samtalsgrupper riktade till kvinnor; små grupper om ca 5 personer, i samtalsform.

Att vara kvinna i Sverige: Svenskt synsätt på kvinnor – Jämlikhet.

HBTQ-information. Äktenskapslagen, sambolagen, förlovning, giftemål, särbo, underhåll mm. Att vara ensamstående mamma. Samtalsgrupper riktade till män; små grupper om ca 5 personer, i samtalsform. Att vara man i Sverige: Svenskt synsätt på män – Jämlikhet.

HBTQ-information. Äktenskapslagen, sambolagen, förlovning, giftemål, särbo, underhåll mm.

Nya individuella spår

Individuellt för varje deltagare och utifrån vad som kommer fram i kartläggning och sedan skrivs in i respektive handlingsplan.

Bussen

Busspåret är ett spår där fyra deltagare tillsammans med en arbetsledare utför enklare uppdrag åt kommunen. Målgrupp för denna är personer där det är oklart vilken arbetsförmåga som finns. De står långt ifrån arbetsmarknaden och är på ”utvecklingstrappan” steget innan AME och dess verksamheter vilka kräver att det finns arbetsförmåga.

Utslussningsfas

Detta är inte ett egentligt spår men är en fas där individen är så pass redo att man kan söka ett arbete, både med eller utan lönebidrag. Man kan ha genomgått något av de andra spåren, men även redan inledningsvis eller ganska tidigt, redo att gå vidare till anställning. Här kommer betydelsen av den viktiga rollen som etableringskoordinatorn har. Denne kommer att vara ett ”språkrör” (kontaktperson) mellan projektet och kommunens förvaltningar samt näringslivet och bidra till ökad kunskap och information om projektet, dess deltagare och deras kompetens. Det är viktigt att ha en kontakt med näringslivet så att deltagarna i projektet inte enbart erhåller en temporär insats, utan att man långsiktigt jobbar för hållbara insatser och för alla parter tillfredställande

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Pedagogiken som används hämtas från det tidigare projekt ”Paula”. Inga läromedel eller styrdokument kommer ifrån Skolverket. Det här handlar om vuxenpedagogik, Andragogik, som omfattar vuxna människors fortsatta lärande. Studiemålen väljs av de studerande själva. Andragoger arbetar på uppdrag av sina elever. Olika kompetenser ska jobba med detta runt de deltagande individerna i projektet, en grupp där samtliga personer kompletterar varandra och bidrar med sina erfarenheter och kunskaper. Det behövs olika typer av utbildare/pedagoger/coacher i gruppen; en som är idékläckare, en som jobbar hårt, en som är bekymmerslös och har inställningen att allt ordnar sig, en person som funderar. Vår övertygelse är att alla elever vill bli respekterade och känna självrespekt i lärandesituationen. När vi lär något nytt, går det inte så bra i början. Hjälp din elev att se framsteg och påpeka att ”misslyckanden” hör till lärandet. ”Misslyckanden” är i själva verket ofta bekräftelse på att man tillägnar sig något nytt och svårt. Det är då viktigt att man visar intresse, bekräftar