Extra stöd i Gävle

Målgrupp för delprojektet

Målgruppen för projektet utgörs av utrikesfödda kvinnor och män i arbetsför ålder (16–64 år) som läser svenska för invandrare (hädanefter kallat SFI).

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

Bilden ovan visar den tänkta strukturen för ”SFI med praktik”, de olika aktörer som finns i samlokaliseringen de branscher där praktikplatser kommer att finnas. (Klicka på bilden för att se den i större format).

eXtra stöd i Gävle består av 5 olika studiespår (beskrivs kortfattat ovan) där samtliga projektdeltagare kombinerar halvtidsstudier med någon form av praktik. SFI, Arbetsförmedling och Socialtjänst samarbetar för att matcha deltagarna till rätt studiespår utifrån deltagarens förutsättning, tidigare erfarenhet och kunskap samt språklignivå. eXtra stöd i Gävle innebär förutom de olika studiespåren ett utökat samarbete och högre grad av samlokalisering av arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen, SFI och socialtjänsten. Detta skapar förutsättning för en sammanhållen individuellplanering för projektdeltagaren i strävan mot dennes mål.

Svea ateljé – De flesta deltagarna på Svea ateljé är kvinnor med kort eller ingen skolbakgrund. Deltagarna har provat ordinarie studier på SFI men har av olika anledningar inte klarat B-test och haft svårt att ta till sig av andra studiespår på SFI med praktik eller arbetsmarknadspolitiska insatser. Deltagarna varvar studier på SFI med hantverksarbete i ateljé. I ateljén arbetar deltagarna med olika typer av hantverk, färg och form. Formgivare tar tillsammans med deltagarna fram produkter som i framtiden kommer att kunna säljas i en butik driven av deltagare.

Undervisningen på SFI och i ateljé följs åt i temablock som återkommer årsvis. Exempel på temablock är arbetsmarknad, Kropp och hälsa, Samhällsorientering, Miljö etc. Under de olika temablocken fördjupar sig deltagarna i det aktuella ämnet både genom undervisningen på SFI och genom det som skapas i ateljén. Under tema arbetsmarknad fick deltagarna tex skriva CV, lära sig om olika yrken samtidigt som de i bild eller form fick berätta vad de gjort tidigare och vad de vill göra i framtiden. Förutom det dagligarbetet kan även studiebesök och eventuellt föreläsare planeras in utifrån aktuellt temablock. Deltagarna turas även dagligen om att leda gymnastikpass i ateljén.

Antalet deltagare är relativt få (24 stycken uppdelat i två grupper) samtidigt som verksamheten är (3 SFI lärare, två arbetsledare, en formgivare och 50% arbetsterapeut). Detta möjliggör att deltagarna får det stöd de behöver för att utveckla sitt språk och arbetsförmåga utifrån de individuella behov som finns hos deltagarna.

SFI med praktik för språkutveckling - Denna verksamhet riktar sig som Svea ateljé mot personer med kort eller ingen skolbakgrund och eleverna studerar på B-C nivå och behöver stärka språket för att ta till sig av andra arbetsmarknadspolitiska insatser och praktiker. Deltagarna varvar halvdagsstudier med halvdagspraktik på svensktalande arbetsplatser. Fokus för praktikplatsen är språkutveckling och att deltagaren har möjlighet att prata mycket svenska. Dessa deltagare har praktik på samma plats under hela sin tid i projektet för att skapa en trygghet och öka självförtroendet hos deltagaren.

SFI med praktik för yrkesval - Denna verksamhet riktar sig mot personer som läser på C-D nivå alternativt befinner sig på B-nivå men är starka muntligt och som inte vet vad de vill arbeta med/utbilda sig till. Förutom sina halvtidsstudier på SFI får deltagarna praktisera inom olika branscher med behov av arbetskraft. De praktiserar 3 månader per praktikplats och får på så vis ökad kunskap om utbudet på svenskarbetsmarknad och kan göra ett aktivt och grundat yrkesval.

SFI med specifik yrkespraktik - riktar sig mot personer som redan har ett yrke sedan tidigare. Deltagarna praktiserar inom det yrke haft tidigare eller närliggande yrken

SFI med specifik yrkespraktik - för akademiker riktar sig mot personer som har en akademisk utbildning.  Deltagarna har praktik som matchar deras utbildning.

Temaföreläsningar Varje onsdag har samtliga projektdeltagare på ”SFI med praktik” temaföreläsningar utöver SFI studierna. Dessa föreläsningar har olika teman varje vecka, exempel på några teman under hösten 2018 är arbetsmiljö, jämställdhet, ESF, arbetsmarknad med flera.  

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Svea ateljé inspireras av Livstycket och den ”funktionella pedagogik” tillämpas där. Denna pedagogik utgår ifrån att man genom att kombinera konstnärligverksamhet med teoretisk utbildning ger orden en funktion, en verklighet och ett sammanhang. Orden ”sax, tråd och tack” är just bara ord tills de får en innebörd.

På undervisningen på SFI tillämpas olika metodiker/pedagogiker beroende på tex deltagarnas, förmåga att ta till sig av undervisningen och språkliga nivå.  Exempel på några metoder som tillämpas är Cirkelmodellen, Wittingmodellen och LTG (läsnings på taletsgrund).