Begäran om särskild debatt

Regionfullmäktige kan i anslutning till sammanträde anordna en särskild debatt i frågor som berör regionens verksamhet. Ämnet ska vara av stort intresse för flera av fullmäktiges ledamöter och får inte avse en fråga som är föremål för ordinarie handläggning.

Ordföranden avgör efter samråd med övriga i presidiet om särskild debatt ska hållas. Vägran får ske endast om särskilda skäl föreligger.

Särskild debatt hålls efter begäran av minst tio procent av fullmäktiges ledamöter. Begäran skall vara skriftlig, undertecknad och försedd med en motivering till varför särskild debatt bör hållas.