Revisionsberättelse år 2016

Regionens revisorer ska granska styrelsen, nämndernas och beredningarnas verksamhet. Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Revisionsberättelse 2016 samt bilaga till revisionsberättelse 2016 - Granskning av Region Gävleborgs styrelses och nämnders verksamhet under 2016.