Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel.

Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling.
 
En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där.
Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör avslutas.
 
Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.