Utlämnande av allmän handling

Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Din begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas genast eller så snart som möjligt.

Prövningen omfattas av om handlingen är allmän och om den är offentlig eller helt eller delvis omfattas av sekretess. Prövningen görs i första hand av den tjänsteman som har handlingen i sin vård eller som genom rutiner i t.ex. arbetsordning fått i uppgift att utföra detta. Det besked som lämnas är inte formellt ett beslut och kan därför inte överklagas.