Mer information

Mer information om offentlighet och sekretess hittar du exempelvis i Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Personuppgiftslagen.

Några användbara webbplatser är:

www.regiongavleborg.se – Region Gävleborgs webbplats
www.riksdagen.se - Rixlex, aktuella lagar och förordningar
www.regeringen.se - Information om t ex offentlighetsprincipen
www.lagrummet.se - en samlingsplats för rättsinformation
www.jo.se - Justitieombudsmannen
www.domstol.se - Kammarrätten
www.imy.se - Integritetsskyddsmyndigheten informerar om personuppgiftslagen