För försäkringsgivare - organisationer - andra myndigheter

Journalkopia

För att erhålla kopior av journal ska du skicka förfrågan direkt till aktuell vårdenhet. Av begäran ska tydligt framgå vilka uppgifter som önskas, vilken tidsperiod som avses och från vilken vårdenhet.

Om begäran rör viss skada/sjukdom ska det tydligt framgå i begäran vilken skada eller sjukdom det rör sig om och om möjligt ungefärligt datum för skadetillfället samt från vilka enheter informationen önskas.

För att vi ska skicka kopior krävs samtycke från den enskilde, samtycket får ej vara äldre än ett år. Det ska också tydligt framgå vad samtycket avser. Är inte begäran fullständig kan den komma att skickas tillbaka för komplettering.

Det finns vissa lagstadgade undantag från kravet på samtycket från den enskilde.