Ökat förtroende för hälso- och sjukvården i Region Gävleborg

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat kraftigt i hela landet under pandemin och så även i Region Gävleborg.  Allt fler invånare anser också att de har tillgång till den vård de behöver. Detta framgår av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 som handlar om befolkningens attityder, förtroende och uppfattning om hälso- och sjukvården.

Under 2020 ökade förtroendet för hälso- och sjukvården i Region Gävleborg med 14 procent jämfört med 2019. Två tredjedelar (66 %) av invånarna uppger att de har ett mycket stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Nivån är något lägre än riksgenomsnittet där motsvarande andel är 69 procent.

– Medborgarnas förtroende för sjukvården är en viktig tillgång som måste värnas och utvecklas, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). De som har stort förtroende för vården är mer benägna att både söka vård i tid och följa råd men också göra sin stämma hörd. Hur vården då faktiskt fungerar för patienterna och deras anhöriga i vårt län är kärnan i det som skapar förtroende. Och att medborgarnas förtroende för sjukvården i länet har ökat under pandemin ser jag därför som ett mycket, mycket gott tecken.

Fakta Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt.

Datainsamlingen för 2020 års undersökning har genomförts mellan 28 september–27 november. Sammanlagt har 50 854 personer över hela landet svarat på enkäten som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Undersökningsföretaget Indikator har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Kontakt

Jan Lahenkorva (S), regionråd, 070-616 22 91, jan.lahenkorva@regiongavleborg.se.