Svårt sjuk patient avled på IVA

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Fallet handlar om en ung patient från Hälsingland som ända sedan födseln haft svåra tarmproblem och avled vid vård på sjukhus.

Redan som mycket liten blev patienten tunntarmstransplanterad med efterföljande komplikationer som bland annat tarmvredsattacker. I september 2020 togs transplantatet bort och man anlade en så kallad gastrostomi eftersom det inte fanns någon tarm efter magsäcken. Patienten hade också nedsatt njurfunktion och högt blodtryck som kan förekomma hos njursjuka patienter.

I mitten av december 2020 kom patienten in till vårdavdelning med buksmärtor som utreddes och sjukhuset där patienten transplanterats konsulterades fortlöpande. Smärtan bedömdes komma från en infektion som behandlades med antibiotika. Dessutom sattes åtgärder in för att kompensera vätskeförlust.

Svårt att andas

Dagen efter inskrivningen var patientens ansikte svullet. Lungorna undersöktes utan anmärkning. Men patienten hade ökat i vikt från tidigare vårdtillfällen och fick därför urindrivande medicin. Doserna var dock troligen för låga. Under det följande dygnet mådde patienten allt sämre och fick svårt att andas trots syrgastillägg.

När hälsoläget försämrades ytterligare flyttades patienten till intensivvårdsavdelning för vård i respirator. Där avled patienten efter ett hjärtstopp som inte kunde hävas.
– Det är mycket frustrerande när unga patienter avlider. Vi beklagar djupt det inträffade och det är alltid ett misslyckande när en patient inte går att rädda. Det finns flera punkter i handläggningen som kan diskuteras och vi väljer därför att anmäla ärendet enligt Lex Maria för att få en objektiv bedömning från IVO, säger chefläkare Leif Molinder.