Folktandvården IVO-anmäler en tidigare medarbetare

Folktandvården Gävleborg gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälan gäller kvalitetsbrister hos en enskild behandlare med risk för patientsäkerheten.

Anledningen till att anmälan görs nu är att medarbetaren valt att avsluta sin tjänstgöring inom folktandvården. Folktandvården kan därmed inte längre ta ansvar för den handlingsplan som upprättats utifrån de brister som noterats vid en intern granskning.

Personens nya arbetsgivare är informerad och har fått ta del av den handlingsplan som Folktandvården Gävleborg upprättat. I och med att folktandvården följer upp vården kontaktas eventuellt berörda patienter i de fall det bedöms angeläget.

– Det är naturligtvis tråkigt att behöva göra en anmälan som rör en tidigare medarbetare. Folktandvården har tillsammans med medarbetaren upprättat en handlingsplan som riktar in sig på att hjälpa till att komma till rätta med de brister som vi noterat. När personen nu valt att lämna folktandvården kan vi inte längre ta ansvar för att handlingsplanen fullföljs, säger cheftandläkare Bengt Vikman.

En vårdgivare ska snarast anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en legitimerad person inom hälso- och sjukvården, som är eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

– Folktandvården har rutiner för att följa upp vård och vårdkvalitet och hur eventuellt noterade brister ska hanteras. Patientsäkerheten står alltid i första rummet. Folktandvården är också en stor organisation med bred kompetens och väl fungerande specialisttandvård och kan i de allra flesta fall hitta lösningar om någon medarbetare behöver extra utbildning eller hjälp om vi noterar behov av sådan, säger Bengt Vikman.