Vanliga frågor och svar

Framtiden

Socialdepartementet har gett Mona Boström i uppdrag att se över den nationella taxan. Detta efter att EU-kommissionen haft synpunkter på det svenska systemet med nationell taxa för fysioterapeuter och läkare. Analysen ska omfatta frågan hur de aktuella läkarna och fysioterapeuter i ökad utsträckning kan integreras i det övriga hälso- och sjukvårdssystemet.

Uppdraget utförs i två steg. I det första steget genomförs en förstudie. Sedan ett fördjupat arbete som kommer att rapporteras före senast oktober 2012 som ska kunna användas som underlag för en utredning hos Socialdepartementet. I gruppen kommer Mona Boström att ta hjälp av bland andra Staffan Henriksson ordförande i SPLF och utförare i systemet samt Jörgen Lundqvist från LSR.

Förstudie nationella taxan - PM

Ackrediterings- och certifieringssystem - PM

Vad är en ersättningsetablering?

Om en läkare som verkar enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) vill överlåta sin verksamhet kan läkaren i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning enligt den nationella taxan. Det gör det möjligt för den som övertar verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med regionen. Begreppet ersättningsetablering innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen.

När börjar den nya lagen gälla?

Lagändringen träde i kraft 1 april 2009 och innebär att privata läkare och fysioterapeuter som verkar under den så kallade nationella taxan gavs möjlighet att överlåta sin rätt till ersättningen till en efterträdare. Lagändringen gäller de två lagar som reglerar verksamheten för privata läkare och fysioterapeuter som arbetar med stöd av den nationella taxan: Lagen om läkarvårdsersättning, LOL, (1993:1651) och Lagen om ersättning för fysioterapi LOF.

När Region Gävleborg genomförde lagen om valfrihet inom primärvård, januari 2010,så upphörde möjligheten för fysioterapeuter och allmänläkare att sälja sina etableringar. Dessa kategorier ingår i Hälsoval Gävleborg.

Den läkarkategori som fortfarande har möjlighet att sälja sin etablering efter Hälsovalets införande är läkare med specialistkompetens.(ej specialist i allmänmedicin)

Region Gävleborg har beslutat att det åter är möjligt för sjukgymnaster att överlåta sin etablering enligt tidigare direktiv. Beslutet för att åter tillåta detta, grundar Region Gävleborg på en dom i Sundsvalls kammarrätt 2011-06- 21.

Kan jag som vill överlåta min praktik själv utse min efterträdare?

Nej, det går inte. Lagändringen innebär att tecknande av samverkansavtal måste konkurrensutsättas. Detta är nödvändigt eftersom ersättningsetableringarna annars kommer att strida mot EU:s lagstiftning. En konsekvens av detta för den enskilde läkaren som vill överlåta sin verksamhet är att de inte själva kan utse sin efterträdare.

Är det Region Gävleborg som utser min efterträdare?

Region Gävleborg har i uppgift att genomföra processen med att under sekretess ta fram den sökande som uppfyller fastställda villkor och som erbjuder det högsta priset på en verksamhet.

Hur länge kommer systemet med ersättning enligt den nationella taxan att behållas?

Det är i dag oklart hur ett framtida system med ersättning till privata vårdgivare inom öppenvården utanför primärvården kommer att se ut.

Den statliga utredningen patientens rätt i vården som gjordes av Toivo Heinso, blev klar i oktober 2009 (SOU 2009:84) och lämnades för slutbetänkande.

Enligt regeringens direktiv till utredningen är utgångspunkten att systemet med samverkansavtal för läkare och fysioterapeuter med ersättning enligt den nationella taxan ska upphöra. Region Gävleborg har ingen ytterligare information kring det framtida systemet och vid vilken tidpunkt detta kommer att införas. Här kan du läsa regeringens direktiv till utredningen.

Hur lång tid kommer det att ta att genomföra en ersättningsetablering?

När Regoin Gävleborg tagit emot en anmälan om ersättningsetablering sker den administrativa processen i ett antal steg.

  1. Annonsering www.regiongavleborg.se och www.tendsign.se 8 veckor. 
  2. Godkännande av inkomna anbud och tilldelningsbeslut ca 2 veckor.
  3. Kontrakt/överlåtelseavtals skrivning mellan köpare och säljare av ersättningsetablering.
  4. Därefter kan godkännande av ersättningsetableringen ske i regionstyrelsen, vid nästkommande ordinarie möte.
  5. Region Gävleborg tecknar samverkansavtal med den nya vårdgivaren.

Var finns anmälningsblankett och till vem skall jag skicka den?

Blanketten Anmälan om ersättningsetablering finns på Region Gävleborgs hemsida www.regiongavleborg.se. Där finns också information om vilka uppgifter som krävs. Blanketten kan laddas ner och ska sedan skickas till Region Gävleborg.

Får jag annonsera själv, exempelvis i olika tidningar?

Region Gävleborg ska publicera ansökningsinbjudan på en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Denna annonsering görs på Region Gävleborgs hemsida och Allego.se. Det står vårdgivaren fritt att även annonsera ut sin verksamhet i annan form, exempelvis i tidningar och tidskrifter. Kostnader för detta svarar vårdgivaren själv för.

Vad kommer region Gävleborgs annons (ansökningsinbjudan) att innehålla?

Av Region Gävleborgs annons (ansökningsinbjudan) ska det framgå uppgifter om den verksamhet som ska överlåtas, exempelvis information om eventuella inventarier, lokal eller övrigt. Här finns också information om de villkor som ska gälla för det samverkansavtal som ska träffas med den övertagande läkaren, samt de krav som en sökande ska uppfylla för att ingå samverkansavtal. En ansökningsinbjudan anger också vilket kriterium som Region Gävleborg ska tillämpa vid valet av sökande, beskrivning om hur en ansökan ska se ut, samt information om vilken dag som ansökan senast ska ha kommit in till landstinget.

Hur länge publiceras en ansökningsinbjudan?

En ansökningsinbjudan publiceras i åtta veckor från den dag då den offentliggörs. Uppgiften om sista dag för att lämna in en ansökan kommer att framgå av ansökningsinbjudan.

Jag vill ta över en etablering. Var finns Region Gävleborgs annonser? Vart skickar jag min ansökan?

Annonseringen avseende ersättningsetableringar kommer att ske här på Region Gävleborgs  webbsida och www.tendsign.se varje publicerad ansökningsinbjudan finns uppgifter om var sökanden ska lämna sin ansökan.

Kan jag som sökande lämna ett pris enbart på etableringsrätten?

Uppgifter om vilken verksamhet som ska överlåtas kommer att framgå i varje ansökningsinbjudan. Inlämnad pris avser den verksamhet som är till försäljning. Närmare uppgifter om den verksamhet som ska överlåtas kan inhämtas hos säljaren.

Hur kommer jag i kontakt med den som vill överlåta sin etablering?

Av den ansökningsinbjudan som offentliggörs på Region Gävleborgs webbsida och allego.se kommer säljarens kontaktuppgifter att framgå.

Är det pris i ansökan som jag lämnar in för en verksamhet bindande?

Ja, du som köpare är bunden av den ansökan som du lämnat in. I detta omfattas även det pris som du lämnat i ansökan. Du har dock rätt att dra tillbaka din ansökan innan tidsfristen för inlämnande av en ansökan har gått ut. Av ansökningsinbjudan kommer det att framgå under vilken period som en ansökan kommer att vara bindande.

Får man flytta en mottagning som man tagit över?

Mottagningen får inte flyttas utan samråd med Region Gävleborg. Det samverkansavtal som tecknas med köparen avser en verksamhet på en viss adress/område. Om köparen inte har möjlighet att överta säljarens lokaler (på grund av att nytt hyreskontrakt inte kommer att tecknas med köparen) kan en mottagning flyttas inom samma område i samråd med Region Gävleborg.

När jag övertagit en ersättningsetablering, vad gäller då för ersättningstak?

Du övertar överlåtarens kvarvarande ersättningstak för kvarvarande tiden av året. Ett ersättningstak räknas alltid per kalenderår.

Går det att ta reda på vilka som ansökt om en viss verksamhet?

Nej, Vid ett ansökningsförfarande rörande ersättningsetablering gäller absolut sekretess. Detta innebär att uppgifter som rör en ansökan inte får lämnas ut till annan än den som inlämnat ansökan.

När skriver man ett samverkansavtal?

Ett samverkansavtal kommer att tecknas med köparen när rätten till ersättning enligt lagen sägs upp av säljaren samt en vidimerad kopia av aktuellt köpekontrakt lämnas till Region Gävleborg.

Har jag rätt att återkalla min anmälan om ersättningsetablering?

Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts, återkalla sin anmälan. Region Gävleborg får i sådant fall fatta ett beslut att avskriva ärendet.

Får jag överklaga landstingets tilldelningsbeslut?

Ja. Du har rätt att inom 10 dagar från att du har fått del av beslutet övarklaga detta till Länsrätten. Överklagan kan lämnas till Region Gävleborg eller den Länsrätt där regionen har sin hemvist.

Får jag överklaga ett beslut från Region Gävleborg att inte inleda en ersättningsetablering avseende min verksamhet?

Ja. Beslutet går att överklaga endast enligt 10 kap. Kommunallagen (1991:900) hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningen av sådant beslut är begränsad till lagligheten av ett sådant beslut.

Kan jag överklaga Region Gävleborgs beslut att avbryta ett pågående förfarande om ersättningsetablering (d v s ett beslut om avskrivning av ärendet)?

Ja, Beslutet kan överklagas enligt lagen om offentlig upphandling inom 10 dagar från det att Region Gävleborg lämnat underrättelse till sökanden om beslutet.