Begränsningar

Den nya lagstiftningen innehåller flera begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering:

  • För att få teckna samverkansavtal med Region Gävleborg i samband med att en verksamhet övertas måste den övertagande läkaren uppfylla krav om exempelvis relevant specialistkompetens. Läkaren/fysioterapeut måste för att få teckna samverkansavtal också först säga upp sin eventuella anställning i något landsting/region.
  • Den verksamhet som ersättningsetableringen gäller måste vara aktiv. Läkaren/fysioterapeut måste arbeta på heltid, vilket motsvarar arbete i minst 35 timmar per vecka i genomsnitt. Region Gävleborg kommer i förekommande fall att göra en rimlighetsbedömning kring om verksamheten kan anses som aktiv.
  • Läkare/fysioterapeut kan uteslutas från att teckna samverkansavtal om han eller hon är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om läkaren inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning.
  • Läkare/fysioterapeut kan också uteslutas om han eller hon är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om Region Gävleborg kan visa att läkaren gjort sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning