Nätverk för personer med dövblindhet

När en person har en allvarlig kombination av synnedsättning och hörselnedsättning räknas det som ett särskilt funktionshinder, dövblindhet.

Eftersom synen och hörseln samspelar när det gäller förmågan att uppfatta tal blir funktionsnedsättningen påtaglig. Framförallt påverkas det sociala samspelet med andra människor men också förmågan att orientera sig och förflytta sig i olika miljöer. Möjligheten att ta del av information påverkas också.

Arbetsgruppen

Region Gävleborg har ett nätverk som arbetar med frågor som rör dövblindhet. Vi som är med i nätverket arbetar på Syncentralen, Hörselhabiliteringen och KOM-X. De yrkesgrupper som finns i nätverket är kurator, synpedagog och hörselpedagog/audionom. Vanligtvis får personer med en kombinerad nedsättning av både syn och hörsel sina insatser på de olika enheterna. Ibland behövs extra kunskap för att hantera svårigheterna som uppstår på grund av det sammansatta funktionshindret.

Målsättning

Målet med de insatser som ges är att den dövblinde skall kunna ha en fungerande kommunikation med sin omgivning. I målsättningen ingår att personen så långt som möjligt kan delta i olika aktiviteter, ta del av olika former av information och att kunna röra sig i sin omgivning allt utifrån de behov förutsättningar och önskemål personen själv har.

Nordisk definition

Dövblindhet är ett särskilt funktionshinder. Dövblindhet är en kombination av funktionsnedsättningarna syn och hörsel. Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att samhället behöver underlätta med specifika serviceinsatser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.

Så här kommer du i kontakt med oss:

Hörselhabiliteringen 026- 15 78 50

Kom-x 026-15 86 86

Syncentralen 026- 15 78 50

Informationen kan även fås i punktskrift.