Lungavdelning Gävle

Avdelningen består av 18 vårdplatser, 14 lungvårdplatser och 4 vårdplatser för allmän intern medicin (AIM).

På avdelningen vårdas och utreds patienter med lungsjukdomar exempelvis kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) lungcancer, tuberkulos, respiratorisk insufficiens och pneumothorax. Här sker utprovningar och kontroller av ventilatorer och respiratorer till patienter.

Avdelningen vårdar och utreder även patienter med internmedicinska sjukdomar t.ex levercirros, hjärtsvikt, tarmsjukdomar, infektioner, förgiftningar och multisjuka äldre.

Tf vårdenhetschef

Åsa Morelius Bergström

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer