Månadens fotografi, maj 2018: Taklagsfest på Bollnäs sanatorium

Det är bara några generationer sedan som ”lungsoten”, det vill säga lungtuberkulos eller tbc, var en mycket fruktad sjukdom som var förknippad med en säker död.

Gräver man tillräckligt djupt i sin släkthistoria har förmodligen alla gävleborgare en anhörig eller bekant som vårdats på någon av länets särskilda vårdinrättningar för tuberkulossjuka, de så kallade sanatorierna. I år är det exakt 110 år sedan som den verkliga kampen mot tbc tog sin början. Detta i och med en motion till 1908 års landsting av Olof Jonsson i Hof som ledde till tillsättandet av en kommitté med uppgift att upprätta förslag samt kostnadsberäkning för anläggande av länets första centralsanatorium.

Gävleborgs första centralsanatorium blev Moheds sanatorium som vi har berättat om i ett tidigare inslag av Månadens fotografi. Under första delen av 1900-talet vårdades länets tuberkulossjuka i Mohed vid Florsjöns strand. 1942, mitt under brinnande världskrig, fattade landstinget beslut om att förlägga ett nytt, modernt centralsanatorium till Bollnäs. Hälsingepolitikerna i landstinget var en driven skara som arbetade hårt för att vårdinstanserna i Hälsingland skulle hålla högsta standard och centralsanatoriet skulle inte bli något undantag. 1944 beslutades att sanatoriet skulle förläggas i anslutning till det befintliga Bollnäs lasarett som vid denna tid precis hade firat 20-årsjubileum. Bygget påbörjades under 1946 och på plats redan vid start fanns Bollnäs lasaretts maskinist Ossian Friberg. Han var en flitig fotograf och han dokumenterade hela bygget från början till slut. 1950 stod sanatoriet klart och två år senare, i september 1952, överflyttades patienterna från Moheds sanatorium till centralsanatoriet i Bollnäs. Sanatoriet invigdes under högtidliga former i samband med landstingets sammanträde i oktober 1952 och landstigets ordförande Edvin Jansson uppmärksammade sanatoriet i sitt inledande anförande:

”Ärade landstingsledamöter!
Då jag nu för sjätte gången väljes till landstingets ordförande ber jag att få tacka för detta förtroende. Denna välvilja skall om möjligt ytterligare skärpa viljan att göra mitt bästa för att uppfylla de uppgifter som äro förknippade med uppdraget. Bland de uppgifter som i år förelägges oss till behandling torde väl valet till riksdagens första kammare tilldra sig det största intresset. Under det år som förflutit sedan vi sist var samlade har landstingets verkställande organ sökt att verkställa de beslut som fattats av landstinget. Sålunda står nu nya sanatoriet färdigt och har redan tagits i bruk för sitt ändamål. […] Det är vår livligaste förhoppning att den nya sanatoriebyggnaden, och de större möjligheter till högkvalificerad vård som denna erbjuder, skall bidraga till att den svåra folksjukdomen tbc så småningom skall vara ett minne blott”.

Edvin Jansson fick sina förhoppningar infriade för bara 10 år senare hade sanatoriet i Bollnäs spelat ut sin roll. Tuberkulosen var på tillbakagång tack vare nya framsteg inom hälso- och sjukvården och 1962 flyttades de kvarvarande patienterna till Selggrens sanatorium i Strömsbro där man samtidigt bedrev kronikervård. 1975 var tbc-patienterna så få att verksamheten vid Selggrens sanatorium ersattes av en lungmedicinsk klinik vid Gävle sjukhus där man behandlade de sista patienterna som led av den tidigare så fruktade folksjukdomen. Därmed släppte l ungsoten sitt grepp om folkhemmet och sanatorierna som vårdform gick slutligen i graven.
I Regionarkivet finnas alla beslut rörande sanatorierna bevarade. Här bevaras även de handlingar och patientjournaler som upprättades på Moheds sanatorium, Bollnäs sanatorium, Selggrens sanatorium, Fredrikskulles sanatorium och flera av de andra, mindre epidemisjukstugor och bygdesanatorier som föregick de större.

Månadens fotografi föreställer bygget av Bollnäs centralsanatorium vintern 1947. Maskinist Friberg har fotograferat den nyligen hissade taklagsflaggan och isoleringsarbetet på ligghallarnas tak pågår för fullt. Känner du till något mer om bilden? Står den gamla sanatoriebyggnaden kvar än idag? Vad används i så fall byggnaden till? Skriv gärna till Regionarkivet och berätta mer.

regionarkivet@regiongavleborg.se eller
sandra.soderman@regiongavleborg.se 

Postadress

Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle