Månadens fotografi, november: Landstingsarkivet byter namn till Regionarkivet

Månadens fotografi föreställer ingenting mindre än självaste landstingsarkivet varifrån alla Månadens fotografi-berättelser härrör. Att landstingsarkivet uppmärksammas lite extra just denna månad beror på att arkivet bytt namn för första gången i landstingets och regionens historia. Från och med nu heter landstingsarkivet inte längre landstingsarkivet utan går under den nya benämningen Regionarkivet.

Regionarkivet är en av landstingets och regionens allra äldsta verksamheter. Redan på landstingets första sammanträde år 1863 gick instruktioner ut till landstingets nyanställda sekreterare herr Florman om att "noga wårda Landstingets arkiv och tillhandahålla landstingsmännen der förwarade handlingar".

Till en början var det just landstingets (nuvarande regionfullmäktiges) handlingar som överlämnades till regionarkivet men så småningom började även andra verksamheter överlämna sina arkiv. Bland annat tog regionarkivet emot de gamla sjukhusarkiven från bland annat Hudiksvall, Söderhamn och Gävle vilket betyder att regionarkivet förvarar handlingar från 1760-talet, handlingar upprättade långt innan landstinget bildades. Utöver sjukhusarkiven förvarar regionarkivet också arkiv från bland annat barnhem, folkhögskolor, vårdskolor samt skogs- och lantmannaskolor. Regionarkivet förvarar även arkiv från de olika nämnder och direktioner som styrt landstingets och regionens verksamheter genom åren.

I regionarkivet förvaras inte bara papper och pärmar, här finns hela vårt läns historia. Till exempel så bildades Ersättningsnämnden den 1 januari 2013. Nämnden prövade ersättning till personer som mellan 1920 och 1980 utsatts för allvarliga övergrepp eller försummelser i samband med att de, som barn, varit omhändertagna i samhällsvård. Möjligheten att ansöka om ersättning fanns till och med den 31 december 2014 och tack vare att barnhemshandlingarna finns bevarade i regionarkivet kunde barnhemsvistelser bekräftas och ersättning betalas ut till de drabbade. Detsamma kan sägas om 1900-talets tvångssteriliseringar. 1999 infördes en lag gällande ersättning till de som tvångssteriliserats enligt de gamla steriliseringslagarna och ersättningar började betalas ut via Steriliseringsersättningsnämnden. Tack vare att journalerna finns bevarade i regionarkivet kunde man bevisa att ingreppen utförts.

Även ljusare berättelser ur vår gemensamma historia finns bevarade i regionarkivet. Tack vare de bevarade arkiven kan vi till exempel se att Sveriges första lyckade blodtransfusion genomfördes på Hudiksvalls lasarett sommaren 1916 och att Gävle sjukhus var först i världen med hälsokontroller med mammografi. Allt detta vet vi, och om allt detta kan vi berätta, tack vare att arkiven finns bevarade i regionarkivet.

Sedan år 1863 har regionarkivet bedrivit verksamhet i enlighet med de första instruktioner som gick ut till sekreterare Florman och än idag tar Regionarkivet emot arkivbestånd, bedriver arkivvård, förvaltar kulturarvet, tillgängliggör historien samt bistår forskare, allmänhet och landstingets personal med information från regionens verksamheter. Regionarkivets personal bistår även i frågor gällande bland annat arkivvård, gallring, digitalisering och digital dokumenthantering. I Region Gävleborg är Regionstyrelsen arkivmyndighet och Regionarkivet är dess verkställande organ.

Under hela landstingets och Region Gävleborgs långa historia har protokoll förts, patientjournaler skrivits, fotografier tagits, film- och ljudupptagningar producerats och personalakter upprättats. Regionarkivet är deras slutstation och det är också i Regionarkivet som dagens medarbetares personalakter en dag kommer att hamna.

Månadens fotografi föreställer Regionarkivets äldre arkivlokaler som finns två våningar under jord. Här finns bland annat gamla Hudiksvalls lasaretts historiska arkiv samt det så kallade "dödarkivet" från Gävle sjukhus. Det är även denna del av arkivet som internt kallas "spökdelen" då det är allmänt känt att alla arkiv med lite självaktning har ett eget arkivspöke.

Har du några frågor om arkiv i allmänhet, eller om regionarkivet i synnerhet, skriv gärna till regionarkivet och berätta mer.

regionarkivet@regiongavleborg.se  eller
sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress
Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle