Månadens fotografi: Landstingets förste tjänsteman

Vid landstingets första sammanträde i september år 1863 diskuterade man huruvida landstinget verkligen behövde både en sekreterare och en kamrer.

Slutligen beslutade man att det skulle vara överflödigt med en av varje och att det vore bättre om en och samma person kunde utföra samtliga uppgifter som hörde sekreterar- och kamreryrket till. Det beslutades att auditören C. W. Florman skulle få de båda befattningarna och under landstingets första 17 år förblev Florman både landstingets sekreterare och kamrer.

Bilagt landstingets allra första protokoll finns instruktioner som gick ut till den nyanställde sekreteraren och kamrern. Däri finns att läsa att ett av hans uppdrag var att ”noga wårda Landstingets arkiv och tillhandahålla landstingsmännen der förwarade handlingar”. Därmed var Landstingsarkivet grundat och herr Florman var dess förste arkivansvarige. Landstingsarkivet har sedan dess förvarat och tillhandahållit landstingets handlingar och fullföljer därmed fortfarande det uppdrag som den arkivansvarige tilldelades för 154 år sedan. Landstingsarkivet är därmed en av landstingets och regionens allra äldsta verksamheter.

Månadens fotografi föreställer just denne C. W. Florman. Hans, och många andras, tjänsteansökningar bevaras än idag i Landstingsarkivet. Känner du till något mer om bilden? Skriv i så fall gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress
landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller
sandra.soderman@regiongavleborg.se  

Postadress
Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle