Månadens fotografi: Spetälskesjukhuset i Järvsö

Redan vid landstingets första sammanträde i september år 1863 fattades beslut om att bidra med 3000 riksdaler riksmynt för att öppna ett ”Hospital för vård och skötsel av spetälskesjuka i Hälsingland”.

Bara något år senare öppnade Spetälskesjukhuset i Järvsö och detta sjukhus kom att bli vida omtalat då man inte bara vårdade patienter som led av en mycket fruktad och obehaglig sjukdom, dessutom blev sjukhuset så småningom det enda i sitt slag i Sverige och fick hela landet som upptagningsområde.

Spetälska, eller lepra, är en infektionssjukdom som angriper huden samt nerverna i huden. Detta kan leda till att patientens utseende blir mycket deformerat. Sjukdomen, som omnämns redan i Bibeln, var förhållandevis utbredd på Hälsinglands landsbygd och när det avlägset belägna sjukhuset i Järvsö stod klart kunde patienterna både vårdas och isoleras från omvärlden. Eftersom sjukdomen var mycket fruktad och skambelagd hade de sjuka tidigare gömts undan i stugor och i ladugårdar men på sjukhuset i Järvsö skulle de leprasjuka vårdas på ett värdigare sätt samtidigt som de isolerades från omvärlden. Spetälskesjukhuset var i drift ända in i modern tid och den sista patienten skrevs ut så sent som år 1943.

Gävleborgs läns landsting bidrog med medel till Spetälskesjukhuset i Järvsö men i och med att man inte drev det i egen regi finns inga journalhandlingar bevarade i Landstingsarkivet. Däremot finns protokoll som vittnar om hur mycket medel landstinget bidrog med genom åren samt korrespondens mellan läkarkollegorna i Järvsö och övriga länet.

Månadens fotografi föreställer Spetälskesjukhuset i Järvsö. Fotografiet skickades till överläkaren vid Kirurgkliniken i Hudiksvall några årtionden efter att spetälskesjukhuset stängt. I medföljande brev finns följande anteckningar:

”Broder,
Härmed vy över Järvsö sjukhus före tillbyggnaden år 1973. Frösö sjukhus började driva Järvsö sjukhus som sekundärsjukhus den 18 mars 1941. Den sista patienten från spetälsketiden, en kvinna, fanns kvar här tills år 1943, då hon enligt ganska säker uppgift flyttades till någon institution i Dalarna. Sedan Frösö-patienterna kommit hit vårdades hon ensam i övre våningen i den minsta av de två huskropparna. Denna våning var då utrustad med kök etc. […]
PS: Det är betydligt vackrare här i verkligheten än på bilden. Vackrast är det sommartid, t.ex. när näckrosorna blomma i älven”.

Kvinnan som omnämns i brevet är förmodligen Kristina Asplund, Sveriges sista leprasjuka kvinna. Hon avled så sent som i mitten av 1970-talet.

Känner du till något mer om bilden? Finns byggnaden i bild kvar än idag och i så fall; vad finns där idag? Skriv gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress 

landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller 
sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress
Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle